Pointí Iontrála (2016)
315

Forléargas ar an gCúrsa

Céim bheoga sna meáin agus sa Ghaeilge is ea an BA (Cumarsáid & Gaeilge), a bhíonn á teagasc go hiomlán trí mheán na Gaeilge ar champas na Gaillimhe, agus a mhaireann ar feadh ceithre bliana. Tá meascán tomhaiste inti den staidéar acadúil agus den oiliúint phraiticiúil san iriseoireacht, sa léiriú teilifíse agus raidió, sa chraoltóireacht agus sna hilmheáin, chomh maith le staidéar ar theanga agus ar litríocht na Gaeilge. Céim chruthaitheach dhá ábhar onóracha atá inti, agus tá sí á tairiscint ag an Acadamh i gcomhpháirt le Roinn na Gaeilge, OÉ Gaillimh. Treisíonn an cur chuige seo gnéithe d’oidhreacht liteartha, chultúrtha agus teanga na Gaeilge, agus tugann sé deis duit cáilíocht mhúinteoireachta sa Ghaeilge a bhaint amach ina dhiaidh.

Sa tríú bliain bíonn deis agat taithí oibre a dhéanamh in earnáil na meán, nó tionscadal ‘foghlaim sa phobal’ a chur i gcrích. Má roghnaíonn tú an taithí oibre, gheobhaidh tú cúnamh agus tacaíocht aonair ar leith le taithí fhíorluachmhar sna meáin mar intéirneach le TG4, RTÉ, Raidió na Gaeltachta nó san earnáil neamhspleách raidió agus teilifíse.
Beidh deis agat cur le do chumas sa Ghaeilge agus tuiscint níos doimhne a fháil ar shaíocht na Gaeltachta agus tú ar Sheimeastar Gaeltachta ar an gCeathrú Rua i gceartlár Ghaeltacht Chonamara.

An raibh fhios agat?
Chomh maith leis an gcéim ainmnithe seo, is féidir staidéar a dhéanamh ar na meáin trí Ghaeilge mar chuid den chéim GY101 BA (Comhonóracha). Eolas ar fáil anseo: http://www.nuigalway.ie/acadamh/cursai/cursai_ceime/leann_cumarsaide/

Má roghnaíonn tú Léann na Cumarsáide mar ábhar ar GY101 BA (Comhonóracha), beidh deis agat athrú sa dara bliain go dtí an chéim ainmnithe, GY122 BA (Cumarsáid agus Gaeilge) ag brath ar do chuid torthaí sa Chéad Bhliain. An buntáiste a bhaineann leis seo ná go mbeidh deis ansin agat tairbhe a bhaint as an taithí oibre luachmhar sa tríú bliain den chéim ainmnithe GY122.

LEAGAN BÉARLA ANSEO/ENGLISH VERSION HERE

Iarratais agus roghnúchán

Eolas faoi na teagascóirí

Riachtanais agus measúnú

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Íosghráid A-Leibhéil: CCC (A-Leibhéal) nó a gcomhionann; Grád C sa Ghaeilge A-Leibhéal

Riachtanais Iontrála Ardteistiméireachta: Cuirtear fáilte roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil caighdeán H5 san Ardteistiméireacht bainte amach acu agus a shásaíonn riachtanais iontrála ghinearálta na hOllscoile.

 

 


Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

Cúrsa lánaimseartha thar cheithre bliana

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2017

Gráid A-leibhéil (2016)

Líon na mac léinn

25

Spriocdháta

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2017

Leibhéal NFQ

8

Modh staidéir

Meáchan ECTS

Dámhachtain

BA

Cód CAO

GY122

Cód PAC

Imlíne an chúrsa

Bliain a hAon
Scéalaíocht Dhigiteach
Machnamh Criticiúil agus Láithreoireacht
Litríocht agus Cultúr na Gaeilge
Scileanna Craoltóireachta
Córais Ríomhaireachta na Meán
Teanga na Cumarsáide

Bliain a Dó
Dearadh Físe
Craoltóireacht
Anailís na Meán
Teanga na Cumarsáide
Litríocht na Gaeilge 1200-1900
An Nualitríocht
Teicneolaíochtaí na Meán
Scriptscríobh
An Gné-Alt
Teanga agus Pobal

Bliain a Trí
Seimeastar Gaeltachta
Oidhreacht na Gaeltachta
Foghlaim sa Phobal
Gaeilge & Scileanna Cumarsáide
Inniúlachtaí Gairme
Tionscadal Cumarsáide Gaeltachta
Socrúchán Oibre nó Foghlaim Phobalbhunaithe

Bliain a Ceathair    
Léiriú Físe
Na Meáin Dhigiteacha & Shóisialta
Dlí na Meán
Litríocht na Gaeilge
Teanga na Cumarsáide
Teanga agus Pobal
Iriseoireacht Fheidhmeach
Tionscadal Deireadh Céime
Litríocht na Gaeilge 1200-1900
Litríocht na Gaeilge
Teanga na Cumarsáide Geilleagar na Meán nó An Lucht Féachana

Seimeastar Gaeltachta & Socrúchán Oibre
Bíonn an chéad seimeastar den tríú bliain ar siúl in Ionad na hOllscoile ar an gCeathrú Rua i gcroílár Ghaeltacht Chonamara. Bíonn deis agat ansin barr feabhais a chur ar labhairt na teanga, agus tuiscint a fháil ar oidhreacht agus ar dhúchas na Gaeltachta. Sa dara seimeastar bíonn deis agat taithí oibre a dhéanamh in earnáil na meán, nó tionscadal ‘foghlaim sa phobal’ a chur i gcrích. Má roghnaíonn tú an taithí oibre, gheobhaidh tú cúnamh agus tacaíocht aonair ar leith le taithí fhíorluachmhar sna meáin mar intéirneach le TG4, RTÉ, Raidió na Gaeltachta nó san earnáil neamhspleách raidió agus teilifíse. Gheobhaidh tú tuiscint ar leith ar shaol na meán comhaimseartha san intéirneacht sin, déanfaidh tú teagmhálacha luachmhara, agus gheobhaidh tú scileanna praiticiúla ar an láthair oibre a sheasfaidh leat agus tú sa tóir ar phost amach anseo. Más maith leat na deiseanna a bhaineann le socrúchán oibre thar sáile nó clár Erasmus a fhiosrú, beimid lánsásta comhairle a chur ort ina dtaobh.

Bliain a hAon
Sa chéad bhliain faigheann tú tuiscint ar an léiriú físe agus fuaime trí ghearrfhíseáin a thaifeadadh ar an bhfón cliste, eagarthóireacht a dhéanamh orthu, agus gnéithe den chraoltóireacht raidió a fhiosrú. Foghlaimíonn tú bunphrionsabail na hiriseoireachta, tugtar cúnamh duit féith na cruthaitheachta a fhorbairt ar bhealaí éagsúla, agus scrúdaíonn tú cuid de na teicneolaíochtaí úra cumarsáide. Forbraíonn tú do chumas anailíse agus machnaimh agus an litearthacht chriticiúil trí staidéar a dhéanamh ar théacsanna ábhartha, forbraíonn tú do chuid scileanna cur i láthair trí pháirt ghníomhach a ghlacadh i ndíospóireachtaí bríomhara, agus cuireann tú go mór le do chumas i labhairt agus i scríobh na Gaeilge.

Leanann tú modúil éagsúla ar na téamaí seo a leanas: an Scéalaíocht Dhigiteach; Machnamh Criticiúil agus Láithreoireacht; Litríocht agus Cultúr na Gaeilge; an Teanga Bheo; Scileanna Craoltóireachta; Córais Ríomhaireachta na Meán; agus Teanga na Cumarsáide.

Faoi mar a tharlaíonn i gcláir léinn eile sna Dána, sa chéad bhliain déanann tú staidéar ar thrí ábhar léinn. Chomh maith le Cumarsáid agus Gaeilge, mar sin, roghnóidh tú ábhar amháin eile as na cinn seo a leanas: Léann an Aistriúcháin, Fraincis, Béarla, Stair, Matamaitic, Léann an Dlí, Síceolaíocht, an tSibhialtacht Cheilteach, Eacnamaíocht, Léann na Socheolaíochta agus na Polaitíochta, Teicneolaíocht na Faisnéise, an Bhreatnais, Spáinnis, Seandálaíocht. Moltar duit Léann an Aistriúcháin a roghnú chun cur le do chumas teanga.

Bliain a Dó
Sa dara bliain cuireann tú le do chuid scileanna san iriseoireacht chraolta agus scríofa, scrúdaíonn tú tionchar na meán mar uirlisí múnlaithe meoin, agus déanann tú iniúchadh ar stair na meán Gaeilge. Scrúdaíonn tú gnéithe éagsúla de litríocht na Gaeilge sa tréimhse 1200-1900 agus den nualitríocht, agus leagtar béim ar shealbhú na teanga mar theanga bheo labhartha. Cuireann tú leis an tuiscint atá agat ar an íomhá shocair agus ar an íomhá ghluaisteach, ar 'ghramadach na seatanna' agus ar 'ghramadach na heagarthóireachta', agus forbraíonn tú do chuid scileanna i réimse na teicneolaíochta faisnéise.

Leanann tú modúil éagsúla ar na téamaí seo leanas: Dearadh Físe; Iriseoireacht Chraolta; Anailís na Meán; Teanga na Nua-Ghaeilge; Litríocht na Gaeilge 1200-1900; an Nualitríocht; Craoltóireacht; Stair na Meán Gaeilge; an Gné-Alt; Teanga agus Pobal; agus Teanga na Cumarsáide.


Bliain a Trí
Gné ar leith den chúrsa is ea an deis a fhaigheann tú sa tríú bliain taithí luachmhar a fháil mar intéirneach le TG4, RTÉ, Raidió na Gaeltachta nó san earnáil neamhspleách raidió agus teilifíse. Gheobhaidh tú tuiscint ar leith ar shaol na meán comhaimseartha san intéirneacht sin, déanfaidh tú teagmhálacha luachmhara, agus gheobhaidh tú scileanna praiticiúla ar an láthair oibre a sheasfaidh leat agus tú sa tóir ar phost amach anseo. Chomh maith leis sin caitheann tú seimeastar iomlán i mbun staidéir in Ionad na hOllscoile ar an gCeathrú Rua i gcroílár Ghaeltacht Chonamara. Bíonn deis agat ansin barr feabhais a chur ar labhairt na teanga, agus tuiscint a fháil ar oidhreacht agus ar dhúchas na Gaeltachta. Anuas air sin beidh deis agat tionscadal ‘foghlaim sa phobal’ a chur i gcrích, socrúchán oibre thar sáile a dhéanamh, nó clár Erasmus a leanúint.

Seimeastar Gaeltachta: Oidhreacht na Gaeltachta, Foghlaim sa Phobal, Gaeilge & Scileanna Cumarsáide, Inniúlachtaí Gairme, Ceart na Gaeilge.

Dara Seimeastar: Intéirneacht i gcomhlacht meán nó caidrimh phoiblí, nó tionscadal ‘foghlaim sa phobal’, nó tréimhse thar lear.

Bliain a Ceathair
I mbliain deiridh na céime leanann tú den staidéar ar theanga agus ar litríocht na Gaeilge, agus déanann tú iniúchadh ar thábhacht agus ar thionchar na meán i bpobail a labhraíonn teangacha mionlaigh nó neamhfhorleathana. Faigheann tú oiliúint phraiticiúil ar nuatheicneolaíochtaí cumarsáide a bhaineann leis na meáin, déanann tú staidéar ar ghnéithe éagsúla de na meáin, an iriseoireacht san áireamh, agus cuireann tú mórthionscadal deiridh céime i gcrích.

Leanann tú modúil éagsúla ar na téamaí seo a leanas: Léiriú Físe; na Meáin i bPobail Mhionlaithe; Nuatheicneolaíocht Fheidhmeach; Litríocht na Gaeilge; Teanga na Nua-Ghaeilge; Teanga agus Pobal; Iriseoireacht Fheidhmeach; Geilleagar na Meán nó an Lucht Féachana; Litríocht na Gaeilge 1200-1900; Teanga na Cumarsáide; agus Tionscadal Deiridh Céime.

Breisoideachas

Beidh fáilte romhat fiosrú a dhéanamh faoin MA sa Chumarsáid (GYA93 ar www.pac.ie) a chuireann an tAcadamh in OÉ Gaillimh ar fáil.

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Agus do chéim bainte amach agat beidh tú oilte sa léiriú teilifíse agus raidió, sa chraoltóireacht, san iriseoireacht chlóite agus ar líne, sna hilmheáin agus i dteicneolaíochtaí digiteacha éagsúla. Beidh tú inniúil ar struchtúr an scéil agus ar theanga na físe; beidh tú in ann anailís a dhéanamh ar ról na meán sa tsochaí chomhaimseartha; agus beidh tuiscint ghrinn agat ar shaol agus ar chultúr na teanga mar theanga bheo sa lá atá inniu ann. Is é taithí chéimithe an chláir ná gur buntáiste suntasach dóibh é a líofacht Ghaeilge agus iad sa tóir ar fhostaíocht i margadh fíoriomaíoch na meán, margadh na teilifíse agus an raidió go háirithe. Ar na fostóirí sa bhaile agus i gcéin a fhostaíonn céimithe an chláir tá RTÉ, TG4, BBC, stáisiúin raidió áitiúla, comhlachtaí léiriúcháin neamhspleácha agus comhlachtaí caidrimh phoiblí. Is bunús láidir é céim sna meáin agus sa Ghaeilge i ngairmeacha eile: sa pholaitíocht, gnó, bainistíocht, an earnáil neamhbhrabúis (eagraíochtaí neamhrialtasacha agus carthanachta), agus an earnáil phoiblí.

Pointe Eolais
Sa bhliain 2016, d'éirigh le mic léinn an BA (Cumarsáid) gradam Smedia a bhaint amach sa rannóg Iriseoireacht trí Ghaeilge don Raidió.


Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Bíonn an chéad seimeastar den tríú bliain ar siúl in Ionad na hOllscoile ar an gCeathrú Rua i gcroílár Ghaeltacht Chonamara. Bíonn deis agat ansin barr feabhais a chur ar labhairt na teanga, agus tuiscint a fháil ar oidhreacht agus ar dhúchas na Gaeltachta. Sa dara seimeastar bíonn deis agat taithí oibre a dhéanamh in earnáil na meán, nó tionscadal ‘foghlaim sa phobal’ a chur i gcrích. Má roghnaíonn tú an taithí oibre, gheobhaidh tú cúnamh agus tacaíocht aonair ar leith le taithí fhíorluachmhar sna meáin mar intéirneach le TG4, RTÉ, Raidió na Gaeltachta nó san earnáil neamhspleách raidió agus teilifíse. Gheobhaidh tú tuiscint ar leith ar shaol na meán comhaimseartha san intéirneacht sin, déanfaidh tú teagmhálacha luachmhara, agus gheobhaidh tú scileanna praiticiúla ar an láthair oibre a sheasfaidh leat agus tú sa tóir ar phost amach anseo. Más maith leat na deiseanna a bhaineann le socrúchán oibre thar sáile nó clár Erasmus a fhiosrú, beimid lánsásta comhairle a chur ort ina dtaobh.


 

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€5,822 sa bhliain 2016/17

Táillí: Teagasc

€2,598 sa bhliain 2016/17

Táillí: Ranníocaíocht an Mhic Léinn

€3,000 sa bhliain 2016/17

Táillí: Tobhach na mac léinn

€224 sa bhliain 2016/17

Táillí: Neamh AE

€12,750 sa bhliain 2016/17
 
Táillí AE 2016/17:
- Teagasc: féadfaidh Rialtas na hÉireann é seo a íoc thar do cheann má tá tú i dteideal saortháillí teagaisc - tionscnamh na saortháillí.
- Ranníocaíocht an Mhic Léinn: €3,000 - le híoc ag gach mac léinn ach féadfaidh SUSI é a íoc thar do cheann má tá tú i dteideal deontas bunaithe ar thástáil mhaoine ó SUSI.
- Tobhach na Mac Léinn:  €224 - caithfidh gach mac léinn an tobhach seo a íoc agus níl sé clúdaithe ag deontas SUSI.

Tuilleadh eolais

Uinsionn Mac Dubhghaill / Caroline Ní Fhlatharta
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
T: Uinsionn +353 91494613 / Caroline +353 91494666
R: cumarsaid@oegaillimh.ie

Tá leagan Béarla den leathanach seo ar fáil ag an nasc thíos / An English version of this page is available at the link below:

http://www.nuigalway.ie/courses/undergraduate-courses/arts-cumarsaid.htmlCad a deir ár mic léinn

Sorcha

Sorcha Ní Eachach |   BA (Cumarsáid)

Bhí suim agam i gcónaí i gcúrsaí na meán, go háirithe i léiriúchán teilifíse. Chaith mé an tríú bliain ag obair le TG4 ar chláir bheo, réamhthaifeadta agus ar an gclár Toghchán 2016, clár beo sé uair an chloig déag. Thug an taithí oibre neart seansanna dom mo chuid scileanna a chur i gcleachtadh agus a fhorbairt agus fuair mé taithí den scoth i ngach gné d’earnáil na meán.