An Séala Creidiúnaithe d'Aistritheoirí

Beidh scrúdú an tSéala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí ar siúl Dé Sathairn, an 2 Nollaig 2017 in dhá ionad de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh: Campas Chathair na Gaillimhe agus Ionad na hOllscoile, Doirí Beaga, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall.

Is le haghaidh daoine nár bhain an Séala amach roimhe seo atá an scrúdú seo á chur ar siúl. 

Seo a leanas clár ama an lae:

               10.30    Clárú
               11.00-13.00    Páipéar scrúdaithe 1
               14.30-16.30    Páipéar scrúdaithe 2

Cuirfear eolas mionsonraithe faoi na socruithe ar fáil ach a mbeidh na hiarratais ar fad próiseáilte againn.

Más áil leat iarratas a dhéanamh, líon isteach an fhoirm iarratais leictreonach atá le fáil anseo

Focal ó Phríomhfheidhmeannach an Acadaimh

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge: Timpeallacht bhisiúil ardléinn, préamhaithe sa teanga agus sa dúchas.

 

Is é misean an Acadaimh pobal teanga agus léinn a chur chun cinn trí ollscolaíocht Ghaeilge den chéad scoth a chur ar fáil. Tá teacht anseo ar eolas faoi na cláir léinn a bhíonn á dtairiscint againn chomh maith le léargas ar thionscadail reatha taighde. Tá gach a ndéanann muid san Acadamh préamhaithe i dteanga agus dúchas na Gaeilge agus déantar saothrú ar leith ar réimsí léinn a imríonn tionchar tairbheach ar an bpobal teanga.

Dlúth-thréithe de chláir léinn uile an Acadaimh ná teagasc atá bunaithe ar thaighde, an machnamh criticiúil, scileanna anailíse, feasacht chultúrtha agus ardoiliúint teanga. Más mian leat cúrsa a dhéanamh linn cinnteoidh foireann teagaisc agus tacaíochta na gclár léinn go mbeidh scotheispéireas foghlama agat, i gceann ar bith de na hIonaid Ollscoile atá againn ar champas na Gaillimhe, Gaoth Dobhair, Carna nó ar an gCeathrú Rua.


Dónall Ó Braonáin, Príomhfheidhmeannach

TG4 Foghlaim (Buaiteoir an Séala Eorpach Teanga 2017)

Tá TG4 i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh tar éis suíomh nua físe a chur ar fáil ar www.tg4.ie/foghlaim do dhaltaí iar-bhunscoile atá ag ullmhú do Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta. Is acmhainn nua oideachais closamhairc TG4 Foghlaim, atá curtha in oiriúint do riachtanais dhaltaí na hArdteistiméireachta, ach is féidir le foghlaimeoirí ar leibhéal ar bith an t-ábhar seo a úsáid lena gcuid scileanna Gaeilge a fhorbairt. Tá an acmhainn seo ar fáil saor in aisce do dhaltaí agus d’fhoghlaimeoirí eile in Éirinn agus ar fud an domhain.

Buaiteoir an Séala Eorpach Teanga 2017

Tá TG4 i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh tar éis suíomh nua físe a chur ar fáil ar www.tg4.ie/foghlaim do dhaltaí iar-bhunscoile atá ag ullmhú do Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta.

Is acmhainn nua oideachais closamhairc TG4 Foghlaim, atá curtha in oiriúint do riachtanais dhaltaí na hArdteistiméireachta, ach is féidir le foghlaimeoirí ar leibhéal ar bith an t-ábhar seo a úsáid lena gcuid scileanna Gaeilge a fhorbairt. Tá an acmhainn seo ar fáil saor in aisce do dhaltaí agus d’fhoghlaimeoirí eile in Éirinn agus ar fud an domhain.

Is furasta an suíomh gréasáin nua seo a úsáid agus beidh ábhar nua á chur ar fáil ann go leanúnach; ag tús gach seachtaine i rith na scoilbhliana, cuirfear cleachtaí nua in airde ann atá bunaithe ar mhíreanna físe ó scoth na gclár ar TG4. Tá na ceachtanna féin bunaithe ar thopaicí an tSiollabais Ardteistiméireachta agus ar fáil saor in aisce.

Is comhpháirtíocht idir TG4 agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh an togra seo agus táthar ag súil go rachaidh sé chun tairbhe do dhaltaí agus do mhúinteoirí araon.

Tuilleadh Eolais: caroline.ni.dhubhchoin@tg4.ie / 091 505050

Seoladh an Reiviú 2017

Seoladh an cúigiú heagrán den iris phiarmheasúnaithe Léann Teanga: An Reiviú ag 5 i.n. Déardaoin, an 4 Bealtaine 2017 i dTéatar Chearbhalláin, Áras na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Pól Ó Gallchóir, Iar-Cheannasaí TG4 agus Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge a sheol an iris.

Cuimsítear réimse leathan ábhar san iris i mbliana, lena n-áirítear pleanáil teanga, teangeolaíocht agus sochtheangeolaíocht, teagasc teangacha, cúrsaí cumarsáide agus na meáin Ghaeilge.

An Dr Caoimhín Ó Dónaill a scríobh Réamhrá an eagráin seo, agus san áireamh ann tá naoi n-alt agus dhá léirmheas.

Is iad mic léinn an MA sa Léann Teanga a fheidhmíonn mar eagarthóirí ar an iris ó bhliain go bliain faoi stiúir an Dr Dorothy Ní Uigín agus i mbliana is iad sin Deirdre Uí Liatháin, Dáithí Ó Gallachóir, Helen Conlon & Dolores De Bhál.