Déan Dioplóma Linn Anois

Cuireann an tAcadamh raon leathan cúrsaí Dioplóma páirtaimseartha ar fáil. Reáchtáiltear roinnt de na cúrsaí seo go cianda ar an idirlíon, nó ag úsáid modhanna measctha teagaisc, rud a thugann go leor saoirse don fhoghlaimeoir.

I measc na gcúrsaí seo tá an Dioplóma sa Chultúr Dúchais, atá dírithe ar dhaoine a bhfuil spéis acu i gcultúr dúchais agus i mbéaloideas na hÉireann. Is é aidhm an Dioplóma i bhForbairt Gréasáin léargas – teoiriciúil agus praiticiúil – a thabhairt don rannpháirtí ar bhunteicneolaíochtaí ríomhaireachta agus Idirlín. Beidh béim ar leith sa chlár seo ar an Idirlíon agus ar dhearadh gréasáin. Tá sé mar aidhm sa Dioplóma i Scileanna Físe oiliúint a chur ar fáil do mhic léinn i ngnéithe éagsúla a bhaineann le hábhar ilmheán a chruthú agus a chur ar líne. Dár ndóigh, tá an Dioplóma sa Ghaeilge ann dóibh siúd gur mhaith leo feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Reáchtáiltear leaganacha éagsúla den Dioplóma seo, agus cibé leibhéal cumais Gaeilge atá agat, tá leagan ann atá oiriúnach duit.

OÉ, Gaillimh agus RTÉ le comhoibriú ar chlár nua MA

Tá Meamram Comhthuisceana sínithe idir OÉ, Gaillimh agus RTÉ chun clár nua MA sa chleachtas gairmiúil sna meáin a chur ar fáil, le béim ar an bhfoghlaim phraiticbhunaithe trí mheán na Gaeilge i stiúideonna éagsúla de chuid RTÉ. Cuirfidh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in OÉ, Gaillimh an MA (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) ar fáil ó Mheán Fómhair 2018. Beidh sé ar fáil ar bhonn lánama agus go páirtaimseartha.

Clár léinn nuálach agus solúbtha é seo ina bhfuil meascán den staidéar acadúil ar líne agus tréimhsí suntasacha i mbun taithí oibre phraiticbhunaithe in RTÉ san iriseoireacht, sa chraoltóireacht agus i gcruthú ábhair don raidió, don teilifís, agus d’ardáin éagsúla ar líne.

Beidh na mic léinn ag foghlaim in OÉ, Gaillimh; in aonaid Ghaeilge de chuid RTÉ i nDomhnach Broc; agus i stiúideonna réigiúnacha i gConamara agus i gceantair Ghaeltachta eile.

"Tá RTÉ thar a bheith sásta a bheith i mbun comhpháirtíochta le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh sa togra suntasach seo," a dúirt Grúpcheannasaí Gaeilge RTÉ, Rónán Mac Con Iomaire.

Dúirt stiúrthóir an chláir, an Dr Uinsionn Mac Dubhghaill, go mbeadh tionchar mór ag céimithe an chláir ar na meáin in Éirinn sna blianta atá romhainn.

"Tá an clár léinn ag freastal ar éilimh ó mhic léinn ar chláir iarchéime a bhfuil naisc láidre acu le fostóirí agus leis an margadh. Tá sé ag teacht dá réir leis na moltaí sa Final Report in respect of a Strategy for the Development of Skills for the Audiovisual Industry in Ireland, a d'fhoilsigh na comhairleoirí Crowe Horwath i mBealtaine 2017."

Tuilleadh eolais ó Aodh Ó Coileáin: aodh.ocoileain@oegaillimh.ie

Imlíne an chláir ar fáil anseo.

Déan Cúrsa Linn

Tuigeann mic léinn OÉ Gaillimh go bhfuil siad ag tabhairt faoi chúrsa atá spreagúil agus ábhartha nuair a dhéanann siad staidéar ar chúrsa le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Leagtar an-bhéim ar shaineolas praitic-bhunaithe chomh maith le bunús maith teoiriciúil inár gcúrsaí, rud a chinntíonn go bhfuil céimithe ardoilte don mhargadh fostaíochta.

Teastais bronnta ar dhaltaí Ros Muc

Ag ócáid i Scoil Mhuire, An Turlach Beag, Ros Muc, léirigh gasúir ó na hardranganna scéalta digiteacha a d'fhorbair siad mar chuid den Chlár Saibhrithe Teanga.

Is clár é seo a d'fhorbair an Dr. Niall Mac Uidhilin agus Bairbre Ní Thuairisg ó Ionad Charna d'Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge (Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) i gcomhpháirt le múinteoirí i nGaeltacht Chonamara agus ag tarraingt as acmhainní saibhre teanga ó Chartlann Raidió na Gaeltachta. Tá sé maoinithe ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.