Coróinvíreas: COVID-19

Mar gheall ar COVID-19, tá ionaid an Acadaimh ar phríomhchampas na hOllscoile agus sa Ghaeltacht dúnta. Tá an fhoireann ag obair, áfach, agus ar fáil ar ríomhphost le déileáil le fiosrúcháin agus ceisteanna.

Tá tromlach na gcúrsaí a bhí ar sceideal an tsamhraidh ar ceal nó ar athló, agus déanfar teagmháil dhíreach leo siúd a bhfuil iarratas déanta orthu sa chás seo.

Tugaigí aire daoibh féin, a chairde, agus fanaigí slán.

Déan Cúrsa Linn

Tuigeann mic léinn OÉ Gaillimh go bhfuil siad ag tabhairt faoi chúrsa atá spreagúil agus ábhartha nuair a dhéanann siad staidéar ar chúrsa le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Leagtar an-bhéim ar shaineolas praitic-bhunaithe chomh maith le bunús maith teoiriciúil inár gcúrsaí, rud a chinntíonn go bhfuil céimithe ardoilte don mhargadh fostaíochta.

Léachtaí um Lón, Earrach 2021

Tá muid ag cur sraith léachtaí ar fáil ag am lóin ar an Aoine ar dhátaí éagsúla i rith an Earraigh.

 Léachtaí um Lón Earrach 2021 - i bhfoirm PDF

Dé hAoine, 16 Aibreán

Ár Ré Dhearóil - Géarchéimeanna Eacnamaíochta ó Phaindéim 1918 go Paindéim COVID 19
Cormac Ó Gráda, Eacnamaíocht, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Cláraigh anseo.

 

Dé hAoine, 23 Aibreán
Scéal na hIomána trí Lionsa
An tOllamh Paul Rouse, Scoil na Staire, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

 

Dé hAoine, 30 Aibreán
Cúlbhealaí chun na Síochána i dTuaisceart na hÉireann
An tOllamh Niall Ó Dochartaigh, Scoil na Polaitíochta agus na Socheolaíochta, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

OÉ, Gaillimh agus RTÉ le comhoibriú ar chlár nua MA

Tá Meamram Comhthuisceana sínithe idir OÉ, Gaillimh agus RTÉ chun clár nua MA sa chleachtas gairmiúil sna meáin a chur ar fáil, le béim ar an bhfoghlaim phraiticbhunaithe trí mheán na Gaeilge i stiúideonna éagsúla de chuid RTÉ. Cuirfidh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in OÉ, Gaillimh an MA (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) ar fáil ó Mheán Fómhair 2018. Beidh sé ar fáil ar bhonn lánama agus go páirtaimseartha.

Clár léinn nuálach agus solúbtha é seo ina bhfuil meascán den staidéar acadúil ar líne agus tréimhsí suntasacha i mbun taithí oibre phraiticbhunaithe in RTÉ san iriseoireacht, sa chraoltóireacht agus i gcruthú ábhair don raidió, don teilifís, agus d’ardáin éagsúla ar líne.

Beidh na mic léinn ag foghlaim in OÉ, Gaillimh; in aonaid Ghaeilge de chuid RTÉ i nDomhnach Broc; agus i stiúideonna réigiúnacha i gConamara agus i gceantair Ghaeltachta eile.

"Tá RTÉ thar a bheith sásta a bheith i mbun comhpháirtíochta le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh sa togra suntasach seo," a dúirt Grúpcheannasaí Gaeilge RTÉ, Rónán Mac Con Iomaire.

Dúirt stiúrthóir an chláir, an Dr Uinsionn Mac Dubhghaill, go mbeadh tionchar mór ag céimithe an chláir ar na meáin in Éirinn sna blianta atá romhainn.

"Tá an clár léinn ag freastal ar éilimh ó mhic léinn ar chláir iarchéime a bhfuil naisc láidre acu le fostóirí agus leis an margadh. Tá sé ag teacht dá réir leis na moltaí sa Final Report in respect of a Strategy for the Development of Skills for the Audiovisual Industry in Ireland, a d'fhoilsigh na comhairleoirí Crowe Horwath i mBealtaine 2017."

Tuilleadh eolais ó Aodh Ó Coileáin: aodh.ocoileain@oegaillimh.ie

Imlíne an chláir ar fáil anseo.

TG4 Foghlaim (Buaiteoir an Séala Eorpach Teanga 2017)

Tá TG4 i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh tar éis suíomh nua físe a chur ar fáil ar www.tg4.ie/foghlaim do dhaltaí iar-bhunscoile atá ag ullmhú do Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta. Is acmhainn nua oideachais closamhairc TG4 Foghlaim, atá curtha in oiriúint do riachtanais dhaltaí na hArdteistiméireachta, ach is féidir le foghlaimeoirí ar leibhéal ar bith an t-ábhar seo a úsáid lena gcuid scileanna Gaeilge a fhorbairt. Tá an acmhainn seo ar fáil saor in aisce do dhaltaí agus d’fhoghlaimeoirí eile in Éirinn agus ar fud an domhain.

Buaiteoir an Séala Eorpach Teanga 2017

Tá TG4 i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh tar éis suíomh nua físe a chur ar fáil ar www.tg4.ie/foghlaim do dhaltaí iar-bhunscoile atá ag ullmhú do Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta.

Is acmhainn nua oideachais closamhairc TG4 Foghlaim, atá curtha in oiriúint do riachtanais dhaltaí na hArdteistiméireachta, ach is féidir le foghlaimeoirí ar leibhéal ar bith an t-ábhar seo a úsáid lena gcuid scileanna Gaeilge a fhorbairt. Tá an acmhainn seo ar fáil saor in aisce do dhaltaí agus d’fhoghlaimeoirí eile in Éirinn agus ar fud an domhain.

Is furasta an suíomh gréasáin nua seo a úsáid agus beidh ábhar nua á chur ar fáil ann go leanúnach; ag tús gach seachtaine i rith na scoilbhliana, cuirfear cleachtaí nua in airde ann atá bunaithe ar mhíreanna físe ó scoth na gclár ar TG4. Tá na ceachtanna féin bunaithe ar thopaicí an tSiollabais Ardteistiméireachta agus ar fáil saor in aisce.

Is comhpháirtíocht idir TG4 agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh an togra seo agus táthar ag súil go rachaidh sé chun tairbhe do dhaltaí agus do mhúinteoirí araon.

Tuilleadh Eolais: caroline.ni.dhubhchoin@tg4.ie / 091 505050