Forléargas ar an gCúrsa

Tá an cúrsa seo á chur ar fáil ar mhaithe leo siúd ar spéis leo oiliúint i ngnéithe de Léann an Aistriúcháin a chuirfeadh ar a gcumas scileanna aistriúcháin a fheidhmiú go gairmiúil, in earnálacha éagsúla. Déanfar scrúdú grinn ar an leagan is déanaí de Chaighdeán Oifigiúil na Gaeilge mar bhunchloch d’obair an aistritheora. Chomh maith le hoiliúint sna cineálacha téacsanna ginearálta is minice a bhíonn á láimhseáil ag aistritheoirí, tabharfar dúshlán an mhic léinn chomh maith i sainréimsí an aistriúcháin liteartha agus an aistriúcháin reachtaíochta. Gheofar léargas ar na huirlisí éagsúla teicneolaíochta a mbaineann aistritheoirí na Gaeilge leas astu - bogearraí aistriúcháin ríomhchuidithe ina measc. Toisc gur foghlaim chumaisc (meascán de ranganna ar líne agus roinnt ceardlann ar an gcampas féin) atá i gceist, feileann an cúrsa seo thar cionn do dhaoine atá ag obair go lánaimseartha nó go páirtaimseartha.

Iarratais agus roghnúchán

Féach http://www.pac.ie/main.php?inst=gy&ln=i

Is é GYA79 cód an chúrsa ar PAC.

Eolas faoi na teagascóirí

Riachtanais agus measúnú

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Bunchéim Dara hOnóracha, Grád 2 ag leibhéal 8, nó Dara hOnóracha, Grád 2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar.
 
Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu ach a bhfuil ar a laghad cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu i réimse cuí iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d’Aitheantas don Réamhfhoghlaim (RPL).

Anuas ar na cáilíochtaí thuas, ní mór d’iarrthóirí tabhairt faoi scrúdú iontrála chun a gcumas i scríobh na Gaeilge a léiriú.Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

Reáchtálfar an cúrsa ar bhonn páirtaimseartha in imeacht bliain amháin (30 ECTS) nó in imeacht dhá bhliain (15 ECTS sa bhliain).

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2019

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

20

Spriocdháta

1 Meán Fómhair 2019. (Moltar iarratas a dhéanamh a thúisce is féidir d’fhonn áit ar an gcúrsa a dheimhniú.)

Leibhéal NFQ

9

Modh staidéir

Foghlaim chumaisc atá i gceist: meascán de ranganna arlíne agus sé cinn de cheardlanna lae (ar an Satharn) ar champas na hOllscoile i nGaillimh. Feileann an cur chuige seo thar cionn do dhaoine atá ag obair go lánaimseartha nó go páirtaimseartha; ciallaíonn sé freisin gur féidir le daoine in aon áit thart timpeall na hÉireann agus níos faide i gcéin páirt a ghlacadh sa chúrsa.

Meáchan ECTS

30

Dámhachtain

Teastas Iarchéime ag leibhéal 9

Cód CAO

Cód

GYA79

Imlíne an chúrsa

Faoi dheireadh an chúrsa seo, ba cheart go mbeifeá in ann:

  • Na cineálacha téacsanna is minice a bhíonn á láimhseáil ag aistritheoirí na Gaeilge a aistriú ar chaighdeán ard.
  • Úsáid ghrinn a bhaint as na huirlisí éagsúla teicneolaíochta a bhíonn ag aistritheoirí na Gaeilge ¬– bogearraí aistriúcháin ríomhchuidithe ina measc.
  • Úsáid bheacht a bhaint as an leagan is déanaí de Chaighdeán Oifigiúil na Gaeilge mar bhunchloch don obair aistriúcháin.
Modúil an chúrsa   ECTSSeimeastar
An Caighdeán Oifigiúil 10 1 & 2
Aistriúchán Téacsanna 1 5 1
Aistriúchán Téacsanna Reachtaíochta 5 1
Aistriúchán Téacsanna 2 5 2
An tAistriúchán Liteartha 5 2

Foghlaim chumaisc atá i gceist: meascán de ranganna ar líne agus sé cinn de cheardlanna lae (ar an Satharn) ar champas na hOllscoile i nGaillimh. Feileann an cur chuige seo thar cionn do dhaoine atá ag obair go lánaimseartha nó go páirtaimseartha; ciallaíonn sé freisin gur féidir le daoine in aon áit thart timpeall na hÉireann agus níos faide i gcéin páirt a ghlacadh sa chúrsa.

Táimid buíoch de Memsource as ucht a mbogearra aistriúcháin a chur ar fáil saor in aisce don chlár léinn seo.
Lógó Memsource

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Baineann an-chuid deiseanna oibre leis an aistriúchán: mar fhéinfhostaíocht, mar shlí bheatha do dhaoine ar mhaith leo bheith ag obair sa bhaile, agus mar bhealach chun ioncam breise a ghnóthú don té atá ag obair i bpost lánaimseartha nó páirtaimseartha. Éiríonn le daoine a bhfuil cáilíocht aistriúcháin acu poist a fháil go rialta le gnólachtaí aistriúcháin, na meáin chumarsáide, eagraíochtaí Gaeilge, an tAontas Eorpach, agus eagraíochtaí stáit.

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€1,800 don Teastas Iarchéime iomlán.

Táillí: Teagasc

Táillí: Tobhach na mac léinn

Táillí: Neamh AE

Tuilleadh eolais

Eoin Ó Droighneáin
T: 091 49 3366           

Tomás Ó Maolalaidh
T: 091 49 2734

Áras na Gaeilge,
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Gaillimh
R: aistriuchan@oegaillimh.ie