Forléargas ar an gCúrsa

Tá an cúrsa seo á chur ar fáil ar mhaithe leo siúd ar spéis leo oiliúint i ngnéithe de Léann an Aistriúcháin a chuirfeadh ar a gcumas scileanna aistriúcháin a fheidhmiú go gairmiúil, in earnálacha éagsúla. Déanfar scrúdú grinn ar an leagan is déanaí de Chaighdeán Oifigiúil na Gaeilge mar bhunchloch d’obair an aistritheora. Chomh maith le hoiliúint sna cineálacha téacsanna ginearálta is minice a bhíonn á láimhseáil ag aistritheoirí, tabharfar dúshlán an mhic léinn chomh maith i sainréimsí an aistriúcháin liteartha agus an aistriúcháin reachtaíochta. Gheofar léargas ar na huirlisí éagsúla teicneolaíochta a mbaineann aistritheoirí na Gaeilge leas astu - bogearraí aistriúcháin ríomhchuidithe ina measc. Toisc gur foghlaim chumaisc (meascán de ranganna ar líne agus roinnt ceardlann ar an gcampas féin) atá i gceist, feileann an cúrsa seo thar cionn do dhaoine atá ag obair go lánaimseartha nó go páirtaimseartha.

Iarratais agus roghnúchán

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne ag: https://nuigalway.elluciancrmrecruit.com/Apply/

Is é GYA79 cód an chúrsa.

Eolas faoi na teagascóirí

Riachtanais agus measúnú

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Bunchéim Dara hOnóracha, Grád 2 ag leibhéal 8, nó Dara hOnóracha, Grád 2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar.
 
Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu ach a bhfuil ar a laghad cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu i réimse cuí iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d’Aitheantas don Réamhfhoghlaim (RPL).

Anuas ar na cáilíochtaí thuas, ní mór d’iarrthóirí tabhairt faoi scrúdú iontrála chun a gcumas i scríobh na Gaeilge a léiriú.Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

Reáchtálfar an cúrsa ar bhonn páirtaimseartha in imeacht bliain amháin (30 ECTS). Ina theannta sin, is féidir an cúrsa a dhéanamh ar bhonn modúlach in imeacht dhá bhliain nó achar níos faide.

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2021

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

20

Spriocdháta

1 Meán Fómhair 2019. (Moltar iarratas a dhéanamh a thúisce is féidir d’fhonn áit ar an gcúrsa a dheimhniú.)

Leibhéal NFQ

9

Modh staidéir

Meáchan ECTS

30

Dámhachtain

Teastas Iarchéime ag leibhéal 9

Cód CAO

Cód

GYA79

Imlíne an chúrsa

Sceideal 2021/2022

Beidh 6 cheardlann ar siúl i gcaitheamh na bliana. Beidh na ceardlanna sin ar siúl ar an Satharn agus seo a leanas na dátaí don bhliain 2021/2022:

Seimeastar 1

Ceardlann 1 (11/09/21)
Ceardlann 2 (09/10/21)
Ceardlann 3 (06/11/21)
Scrúduithe (04/12/21)

Seimeastar 2
Ceardlann 1 (29/01/22)
Ceardlann 2 (19/02/22)
Ceardlann 3 (12/03/22)
Scrúduithe (02/04/2022)

Faoi dheireadh an chúrsa seo, ba cheart go mbeifeá in ann:

 • Na cineálacha téacsanna is minice a bhíonn á láimhseáil ag aistritheoirí na Gaeilge a aistriú ar chaighdeán ard.
 • Úsáid ghrinn a bhaint as na huirlisí éagsúla teicneolaíochta a bhíonn ag aistritheoirí na Gaeilge - bogearraí aistriúcháin ríomhchuidithe ina measc.
 • Úsáid bheacht a bhaint as an leagan is déanaí de Chaighdeán Oifigiúil na Gaeilge mar bhunchloch don obair aistriúcháin.
 • Beidh dhá mhodúl Fraincis go Gaeilge ar fáil ar bhonn roghnach i measc na modúl aistriúcháin.
Modúil an chúrsa   ECTSSeimeastar
An Caighdeán Oifigiúil 10 1 & 2
Aistriúchán Téacsanna 1 5 1
Aistriúchán Téacsanna Reachtaíochta 5 1
Aistriúchán Téacsanna 2 5 2
An tAistriúchán Liteartha 5 2

Foghlaim chumaisc atá i gceist: meascán de ranganna ar líne agus sé cinn de cheardlanna lae (ar an Satharn) ar champas na hOllscoile i nGaillimh. Feileann an cur chuige seo thar cionn do dhaoine atá ag obair go lánaimseartha nó go páirtaimseartha; ciallaíonn sé freisin gur féidir le daoine in aon áit thart timpeall na hÉireann agus níos faide i gcéin páirt a ghlacadh sa chúrsa.

Táimid buíoch de Memsource as ucht a mbogearra aistriúcháin a chur ar fáil saor in aisce don chlár léinn seo.
Lógó Memsource

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Baineann an-chuid deiseanna oibre leis an aistriúchán: mar fhéinfhostaíocht, mar shlí bheatha do dhaoine ar mhaith leo bheith ag obair sa bhaile, agus mar bhealach chun ioncam breise a ghnóthú don té atá ag obair i bpost lánaimseartha nó páirtaimseartha. Éiríonn le daoine a bhfuil cáilíocht aistriúcháin acu poist a fháil go rialta le gnólachtaí aistriúcháin, na meáin chumarsáide, eagraíochtaí Gaeilge, an tAontas Eorpach, agus eagraíochtaí stáit.

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€2,267

Táillí: Teagasc

Táillí: Tobhach na mac léinn

Táillí: Neamh AE

Tuilleadh eolais

Tomás Ó Maolalaidh
T: 091 49 2734           

Eoin Ó Droighneáin
T: 091 49 3366

Áras na Gaeilge,
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Gaillimh
R: aistriuchan@oegaillimh.ie

Íoslódálacha

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) PDF (3.2 MB)

 • Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin)

  Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin) PDF (761 KB)

 • MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin)

  MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) PDF (2.4 MB)

 • Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

  Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach PDF (601 KB)

 • An Dioplóma sa Ghaeilge

  An Dioplóma sa Ghaeilge PDF (4.4 MB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) PDF (544 KB)

 • Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí

  Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí PDF (430 MB)

 • Dioplóma sa Chultúr Dúchais

  Dioplóma sa Chultúr Dúchais PDF (2.2 MB)

 • Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga

  Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga PDF (3.6 MB)

 • International Students

  International Students PDF (512 KB)

 • Ranganna Foirne

  Ranganna Foirne PDF (784 KB)

 • BA (Gaeilge Fheidhmeach)

  BA (Gaeilge Fheidhmeach) PDF (170 KB)

 • Ábhair Oidí 2020

  Ábhair Oidí 2020 PDF (1.2 MB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid) PDF (1.1 MB)

 • Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO])

  Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO]) PDF (711 KB)

 • Dioplóma i bhForbairt Gréasáin

  Dioplóma i bhForbairt Gréasáin PDF (2.6 MB)