Forléargas ar an gCúrsa

Céard atá i gceist leis an BA sa Ghaeilge agus Léann an Aistriúcháin? Tugtar deis duit sa chlár seo staidéar a dhéanamh ar dhá ábhar a bhfuil gaol nádúrtha acu lena chéile – Gaeilge agus Léann an Aistriúcháin – in aon chéim ollscoile amháin trí Ghaeilge. Déanann na mic léinn staidéar ar ghnéithe tábhachtacha den saibhreas litríochta, béaloidis agus amhránaíochta a bhaineann leis an nGaeilge, ón meánaois go dtí ár linn féin, agus ar úsáid na Gaeilge mar theanga aistriúcháin. Ar chríochnú an chúrsa duit, beidh eolas fairsing faighte agat ar an nGaeilge agus ar a hoidhreacht mar theanga labhartha agus scríofa, agus beidh tú in ann aghaidh a thabhairt ar dheiseanna fostaíochta a bhaineann leis an teanga i saol an lae inniu.

Iarratais agus roghnúchán

Eolas faoi na teagascóirí

Áine Nic Niallais PhD
Dorothy Ní Uigín PhD
Séamus Ó Coileáin MPhil
Tomás Ó Maolalaidh MA
Rose Ní Dhubhda, MA
Kate Uí Chíobháin MA
Eoin Ó Droighneáin MA

Riachtanais agus measúnú

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Riachtanais Iontrála Ardteistiméireachta:
Grád H3, ar a laghad, sa Ghaeilge agus Grád H5 in ábhar éigin eile mar aon le grád H7 nó O6, ar a laghad, i gceithre ábhar eile, Béarla agus teanga eile san áireamh.

Riachtanais Iontrála A-Leibhéil:
BCC (A-Leibhéal) nó a gcomhionann; Grád B sa Ghaeilge san A-leibhéal.

Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

4 bliana

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2019

Gráid A-leibhéil (2016)

BCC (A-Leibhéal) nó a gcomhionann

Líon na mac léinn

15

Spriocdháta

Leibhéal NFQ

Modh staidéir

Meáchan ECTS

Dámhachtain

Cód CAO

GY107

Cód

Imlíne an chúrsa

Bliain a hAon
Gnéithe den Aistriúchán
Ceartúsáid na Gaeilge
Litríocht Chomhaimseartha na Gaeilge
Cruinnscríobh agus Aistriúchán
Bunscileanna Aistriúcháin
Saíocht agus Sochaí na Gaeilge

Bliain a Dó
Aistriúchán Feidhmeach Téacsanna
Téarmeolaíocht
Gramadach agus Litriú na Gaeilge I
Teanga na Nua-Ghaeilge I
An Nualitríocht I
Litríocht na Gaeilge 1200–1900 I
Aistriúchán Feidhmeach Téacsanna II
Stair an Aistriúcháin in Éirinn
Cruinneas agus Saibhriú Teanga
Teanga na Nua-Ghaeilge II
Teanga agus Pobal I

Bliain a Trí
Socrúchán Oibre nó Bliain ag Staidéar Thar Lear

Bliain a Ceathair
Aistriúchán Feidhmeach Téacsanna III
Gramadach agus Litriú na Gaeilge II
Teanga na Nua-Ghaeilge III
Litríocht na Gaeilge I
Litríocht na Gaeilge 1200–1900 II
Eagarthóireacht agus Léamh Profaí
Teanga na Nua-Ghaeilge IV
Litríocht na Gaeilge II
Teanga agus Pobal II
Tionscadal Aistriúcháin
Gnó an Aistriúcháin / Fotheidealú

Socrúchán Oibre
I mBliain 3 den chlár seo téann na mic léinn ar shocrúchán oibre. Caitheann siad an tréimhse ó Mheán Fómhair go hAibreán ag obair le heagraíocht atá ag feidhmiú trí Ghaeilge, eagraíocht atá ag plé le cur chun cinn na teanga nó le comhlacht aistriúcháin. Is iondúil gur i gceantar na Gaillimhe a bhíonn an socrúchán oibre ar siúl ach is féidir é a shocrú in áiteanna eile sa tír má oireann sé sin don mhac léinn. Tarlaíonn sé uaireanta go n-éiríonn chomh maith sin le mic léinn ar an socrúchán oibre seo go n-iarrann an eagraíocht orthu fanacht seal eile ag obair leo nó go n-iarrann siad orthu teacht ar ais chucu i ndiaidh na céime. Deis iontach í an bhliain taithí oibre chun cleachtadh a fháil ar shaol na hoibre agus chun aithne a chur ar dhaoine sa réimse oibre a mbeidh tú ag obair ann amach anseo.

Breisoideachas

Tá céim mháistreachta – MA sa Léann Teanga – ar fáil ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge; ar cheann d’aidhmeanna an chúrsa sin tá ardoiliúint san aistriúchán a chur ar mhic léinn ionas go mbeidh siad ullmhaithe do mhargadh fostaíochta an aistriúcháin. Múintear cúrsaí ag leibhéal máistreachta freisin sa Ghaeilge agus san Ateangaireacht Chomhdhála. Mic léinn a bhfuil tionscadal taighde ar intinn acu, tig leo freisin tabhairt faoi chlár PhD.

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Tá an-éileamh anois ar dhaoine a bhfuil cáilíocht aitheanta acu i réimse an aistriúcháin. Tá sé seo amhlaidh mar gheall ar stádas nua na Gaeilge mar theanga oifigiúil oibre san Aontas Eorpach, agus na riachtanais atá ar eagraíochtaí stáit in Éirinn faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla. Tabharfaidh an chéim seo seans duit post maith a bhaint amach in earnáil an aistriúcháin nó in eagraíochtaí a fheidhmíonn trí Ghaeilge.

Pointe Eolais
Níl cúrsa iomlán bunchéime i Léann an Aistriúcháin le fáil in aon ollscoil eile in Éirinn ach amháin in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

I mBliain 3 den chlár seo téann na mic léinn ar shocrúchán oibre. Caitheann siad an tréimhse ó Mheán Fómhair go hAibreán ag obair le heagraíocht atá ag feidhmiú trí Ghaeilge, eagraíocht atá ag plé le cur chun cinn na teanga nó le comhlacht aistriúcháin. Is iondúil gur i gceantar na Gaillimhe a bhíonn an socrúchán oibre ar siúl ach is féidir é a shocrú in áiteanna eile sa tír má oireann sé sin don mhac léinn. Tarlaíonn sé uaireanta go n-éiríonn chomh maith sin le mic léinn ar an socrúchán oibre seo go n-iarrann an eagraíocht orthu fanacht seal eile ag obair leo nó go n-iarrann siad orthu teacht ar ais chucu i ndiaidh na céime. Deis iontach í an bhliain taithí oibre chun cleachtadh a fháil ar shaol na hoibre agus chun aithne a chur ar dhaoine sa réimse oibre a mbeidh tú ag obair ann amach anseo.

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€5,822 sa bhliain 2019/20 (le deimhniú)

Táillí: Teagasc

€2,598 sa bhliain 2019/20 (le deimhniú)

Táillí: Ranníocaíocht an Mhic Léinn

€3,000 sa bhliain 2019/20 (le deimhniú)

Táillí: Tobhach na mac léinn

€224 sa bhliain 2019/20

Táillí: Neamh AE

€12,750 sa bhliain 2019/20 (le deimhniú)
- Teagasc: féadfaidh Rialtas na hÉireann é seo a íoc thar do cheann má tá tú i dteideal saortháillí teagaisc - tionscnamh na saortháillí.
- Ranníocaíocht an Mhic Léinn: €3,000 - le híoc ag gach mac léinn ach féadfaidh SUSI é a íoc thar do cheann má tá tú i dteideal deontas bunaithe ar thástáil mhaoine ó SUSI.
- Tobhach na Mac Léinn:  €224 - caithfidh gach mac léinn an tobhach seo a íoc agus níl sé clúdaithe ag deontas SUSI.

Tuilleadh eolais

Eoin Ó Droighneáin
Riarthóir an Aonaid Aistriúcháin agus Ateangaireachta
T: + 353 91 493 366
R: aistriu@oegaillimh.ie

Cad a deir ár mic léinn

Aoife

Aoife Ní Chonghaile |   BA (Gaeilge & Léann an Aistriúcháin)

Cúrsa iontach suimiúil é seo ina bhfuilim ag foghlaim Gaeilge agus gramadach chruinn, chomh maith le bheith ag foghlaim scileanna a bhím in ann úsáid chuile lá lasmuigh den ollscoil. Tá caidreamh iontach idir na scoláirí agus na léachtóirí sa chúrsa, agus tá meascán canúintí le cloisteáil, rud a chabhróidh go mór linn agus muid ar thóir fostaíocht sa rannóg seo.

Íoslódálacha

 • Dianchúrsaí 2020

  Dianchúrsaí 2020 PDF (1.2 MB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) PDF (417 KB)

 • Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin)

  Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin) PDF (925 KB)

 • BA (Gaeilge Fheidhmeach)

  BA (Gaeilge Fheidhmeach) PDF (170 KB)

 • MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin)

  MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) PDF (1.2 MB)

 • Ábhair Oidí 2020

  Ábhair Oidí 2020 PDF (1.2 MB)

 • Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

  Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach PDF (1 MB)

 • An Dioplóma sa Ghaeilge

  An Dioplóma sa Ghaeilge PDF (583 KB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) PDF (1 MB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid) PDF (1.1 MB)

 • Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO])

  Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO]) PDF (711 KB)

 • Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí

  Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí PDF (1.1 MB)

 • Dioplóma sa Chultúr Dúchais

  Dioplóma sa Chultúr Dúchais PDF (3 MB)

 • Dioplóma i bhForbairt Gréasáin

  Dioplóma i bhForbairt Gréasáin PDF (2.6 MB)