An mian leat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge? / Would you like to improve your Irish?

Ranganna Comhrá Gaeilge don Fhoireann 2018-2019

Tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag tairiscint ranganna Gaeilge d’Fhoireann uile na hOllscoile i rith na bliana acadúla 2018-2019. Beidh ranganna comhrá Gaeilge á dtairiscint ag gach uile leibhéal ó bhunranganna go hardranganna. Tá sé i gceist caighdeán Gaeilge na n-iarrthóirí a mheas trí Thriail Socrúcháin Teanga lena chinntiú go mbeidh an caighdeán céanna i measc na mac léinn sna ranganna éagsúla.

Clárú: Ar líne roimh Dé Céadaoin 19 Meán Fómhair 2018
Dáta: Ranganna Gaeilge na Foirne ag tosú an tseachtain dar tús 24 Meán Fómhair 2018
Ionad: Áras na Gaeilge

An Triail Socrúcháin Teanga: Cabhróidh an triail seo linn freastal ar riachtanais teanga an fhoghlaimeora trí thástáil a dhéanamh ar an leibhéal teanga atá aige/aici. Ceisteanna ilroghnacha atá sa triail seo agus moltar 20 nóiméad don triail. Moltar an Triail a dhéanamh sular gcláraíonn tú do na Ranganna Gaeilge. Beidh deis agat an Triail Socrúcháin Teanga a thógáil tar éis duit an fhoirm iarratais ar líne a líonadh isteach. Féach thíos.

Foirm Iarratais:
Tá foirm iarratais ar líne ar fáil anseo.

Tá na ranganna seo saor in aisce.

Irish Conversation classes for staff 2018-2019

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge are offering Irish classes to the University’s staff during the Academic year 2017-2018. Classes will be provided for all levels from beginners to advanced. To ensure that the classes meet the needs of participants, applicants will be invited to do a Placement Test to help us assess their level of fluency and to allocate them to the appropriate class.

Registration: Online before Wednesday 19 September 2018
Date: Classes will commence on the week beginning 24 September 2018
Venue: Áras na Gaeilge

Language Placement Test: This is a test designed to indicate which level will best suit your language needs by testing your language level. The questions are multiple-choice and the suggested time for the test is 20 minutes. It is advisable to do the test before you register for the Irish Classes. You will be able to complete a Language Placement Test after submitting the online application form. See below.

Application Form:  The application form is available here.

 These classes are free of charge.

Tuilleadh eolais / More information:

Peigí Ní Oibicín,
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
Áras na Gaeilge.
091-493616 / peigi.nioibicin@oegaillimh.ie