An mian leat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge? / Would you like to improve your Irish?

Ranganna Comhrá Gaeilge don Fhoireann 2019-2020

Tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag tairiscint ranganna Gaeilge d’Fhoireann uile na hOllscoile i rith na bliana acadúla 2019-2020. Beidh ranganna comhrá Gaeilge á dtairiscint ag gach uile leibhéal ó bhunranganna go hardranganna. Tá sé i gceist caighdeán Gaeilge na n-iarrthóirí a mheas trí Thriail Socrúcháin Teanga lena chinntiú go mbeidh an caighdeán céanna i measc na mac léinn sna ranganna éagsúla.

Clárú: Ar líne roimh Dé hAoine 3 Eanáir 2020
Dáta: Ranganna Gaeilge na Foirne ag tosú an tseachtain dar tús 13 Eanáir 2020
Ionad: Áras na Gaeilge

An Triail Socrúcháin Teanga: Cabhróidh an triail seo linn freastal ar riachtanais teanga an fhoghlaimeora trí thástáil a dhéanamh ar an leibhéal teanga atá aige/aici. Ceisteanna ilroghnacha atá sa triail seo agus moltar 22 nóiméad don triail. Moltar an Triail a dhéanamh sular gcláraíonn tú do na Ranganna Gaeilge. Beidh deis agat an Triail Socrúcháin Teanga a thógáil tar éis duit an fhoirm iarratais ar líne a líonadh isteach. Féach thíos.

Déanfaidh Peigí Ní Oibicín ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge teagmháil leat, taréis an spriocdháta Dé hAoine 3 Eanáir 2020, chun sonraí do ranga a thabhairt duit.


Foirm Iarratais:
Tá an fhoirm iarratais ar líne ar fáil anseo. (Líon an fhoirm seo i dtosach agus ansin tabharfar chuig an Triail Socrúcháin Teanga tú)

Nóta

Beidh na Ranganna Comhrá a bhí ar siúl i seimeastar a haon ag leanúint ar aghaidh i seimeastar a dó ag tosú an tseachtain dar tús 13 Eanáir 2020.

Dé Luain      1.00 p.m. – 2.00 p.m.       Seomra 204 – Tosaitheoirí Grúpa 1
Dé Luain      1.00 p.m. – 2.00 p.m.       Seomra 211 – Tosaitheoirí Grúpa 2
Dé Máirt      1.00 p.m. – 2.00 p.m.       Seomra 116 – Feabhsaitheoirí
Dé Céadaoin 1.00 p.m. – 2.00 p.m.   Seomra 116 – Meánrang
Déardaoin      1.00 p.m. – 2.00 p.m.   Seomra 211 – Ardrang

Tá na ranganna seo saor in aisce.

Irish Conversation classes for staff 2019-2020

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge are offering Irish classes to the University’s staff during the Academic year 2019-2020. Classes will be provided for all levels from beginners to advanced. To ensure that the classes meet the needs of participants, applicants will be invited to do a Placement Test to help us assess their level of fluency and to allocate them to the appropriate class.

Registration: Online before Friday January 3, 2020
Date: Classes will commence on the week beginning 13th January 2020
Venue: Áras na Gaeilge

Language Placement Test: This is a test designed to indicate which level will best suit your language needs by testing your language level. The questions are multiple-choice and the suggested time for the test is 22 minutes. It is advisable to do the test before you register for the Irish Classes. You will be able to complete a Language Placement Test after submitting the online application form. See below.

Peigí Ní Oibicín from Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge will be in contact with you after the deadline of January 3 2020 to give you details of your class.

Application Form:  The application form is available here. (Fill this form in first and then you will be directed to the Language Placement Test)

Note

Staff classes that were on in Semester 1 will continue in Semester 2 commencing week beginning January 13, 2020.

Monday          1.00 p.m. – 2.00 p.m.    Room 204 – Beginners Group 1
Monday          1.00 p.m. – 2.00 p.m.    Room 211 – Beginners Group 2
Tuesday          1.00 p.m. – 2.00 p.m.    Room 116 – Improvers
Wednesday  1.00 p.m. – 2.00 p.m.    Room 116 – Meánrang
Déardaoin     1.00 p.m. – 2.00 p.m.     Seomra 211 – Ardrang

 These classes are free of charge.

Tuilleadh eolais / More information:

Peigí Ní Oibicín,
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
Áras na Gaeilge.
091-493616 / peigi.nioibicin@oegaillimh.ie