Forléargas ar an gCúrsa

Tá sé mar chuspóir ag an Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal B2) forbairt agus buanú a dhéanamh ar scileanna teanga an mhic léinn a bhfuil eolas áirithe ar an nGaeilge aige nó aici. Déanfar é seo trí úsáid a bhaint as gníomhaíochtaí cumarsáideacha nuálacha agus úsáidfear ábhar dílis (is é sin, cláir theilifíse, cláir raidió, nuachtáin, etc.) ionas go bhfaighidh an mac léinn léargas ar ghnáthúsáid laethúil na Gaeilge.

Iarratais agus roghnúchán

Foirm Iarratais & An Triail Socrúcháin Teanga

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ag úsáid an fhoirm iarratais ar líne anseo.

  • Caithfidh tú an Triail Socrúcháin Teanga a dhéanamh tar éis duit an fhoirm seo líonadh.
  • Cabhróidh an triail seo linn freastal ar riachtanais teanga an fhoghlaimeora trí thástáil a dhéanamh ar an leibhéal teanga atá aige/aici.
  • Beidh deis agat é a dhéanamh díreach tar éis duit an fhoirm seo a chur ar aghaidh.
  • Ní ghlacfar le d'iarratas go dtí go bhfuil an Triail Socrúcháin Teanga déanta agat.
  • Cuideoidh an Triail seo linn tú a chur sa rang cuí.

Eolas faoi na teagascóirí

Riachtanais agus measúnú

Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal B1) agus Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal C1)

  • An Scrúdú Cainte: Déanfar tástáil ar chumas labhartha Gaeilge na n-iarrthóirí trí scrúdú cainte sa chéad agus sa dara bliain.
  • An Scrúdú Scríofa: Ní mór d’iarrthóirí na scrúdaitheoirí a shásamh go bhfuil ar a gcumas scríobh go cruinn sa Ghaeilge. Seasfaidh gach mac léinn scrúdú ag deireadh gach bliana.
  • Measúnuithe Leanúnacha: I rith gach bliana caithfidh iarrthóirí dhá mheasúnú a sheasamh.

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal B2)
Beidh an cúrsa seo oiriúnach do dhaoine a bhfuil eolas áirithe acu ar an teanga cheana féin (de bharr a dtréimhse scolaíochta in Éirinn, mar shampla).

Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

Cúrsa páirtaimseartha thar dhá bhliain

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2019

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

20

Spriocdháta

Leibhéal NFQ

7

Modh staidéir

Seomra Ranga

Meáchan ECTS

30

Dámhachtain

Cód CAO

Cód

Imlíne an chúrsa

Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal B2)

  • Éisteacht agus Labhairt 3 & 4 (Bliain 1 agus 2).
  • Scríobh agus Léamh 3 & 4 (Bliain 1 agus 2).

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Dioplóma sa Ghaeilge (B2)

Ar chríoch an chúrsa, beidh deiseanna fostaíochta ag mic léinn i réimse leathan gairmeacha ina bhfuil cumas idirmheánach Gaeilge ag teastáil. Tá Dioplóma B2 sa Ghaeilge aitheanta ag an Roinn Oideachais mar cháilíocht iontrála sa Ghaeilge dóibh siúd atá ag cur isteach ar chúrsaí sna Coláistí Oiliúna Múinteoirí.

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€990 in aghaidh na bliana

Táillí: Teagasc

Táillí: Tobhach na mac léinn

Táillí: Neamh AE

Táille alumni
€660

Táille do na mic léinn lánaimseartha
€200

Seol ríomhphost chuig caitriona.leather@oegaillimh.ie chun tuilleadh eolais a fháil faoi tháillí an chúrsa.

Tuilleadh eolais

Amanda Ní Fhlatharta
Oifig an Dioplóma sa Ghaeilge
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Gaillimh

T: +353 91 495248
R: caitriona.leather@oegaillimh.ie


Cad a deir ár mic léinn

Dave

Dave Moore |   Dioplóma sa Ghaeilge

D’fhreastail mé ar an Dioplóma sa Ghaeilge (C1) mar mhac léinn lánfhásta. Bhí mé neirbhíseach sular thosaigh mé mar nach ndearna mé staidéar ar an nGaeilge sa scoil (is as Sasana dom) ach ní raibh gá dom aon imní a bheith orm. Fuair mé tacaíocht den scoth ó thús go deireadh ó fhoireann Áras na Gaeilge agus ó na mic léinn eile sa rang. Bhí atmaisféar breá dearfach ann agus bhí an staidéar féin i bhfad níos éasca mar gheall air seo. Chaith mé cúpla bliain an-sásúil in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus mé ag déanamh staidéir ar an Dioplóma sa Ghaeilge. Thaitin sé go mór liom agus mholfainn go láidir é.