Forléargas ar an gCúrsa


Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe ar dhaoine a bhfuil spéis acu i gcultúr dúchais agus i mbéaloideas na hÉireann. Is é aidhm an chúrsa eolas a roinnt le rannpháirtithe le go bhfaighidh siad léargas ar shaibhreas an chultúir sin. I measc na n-ábhar a chlúdaítear tá:

  • Deasghnátha, nósanna agus tuiscintí traidisiúnta an Bhéaloidis
  • Na hEalaíona Dúchais: Amhránaíocht, ceol & damhsa
  • An Cultúr Ábhartha: Bealaí maireachtála agus ceirdeanna traidisiúnta


Cuirtear an cúrsa ar fáil ar an Idirlíon den chuid is mó, ar bhealach a thabharfaidh deis do rannpháirtithe tabhairt faoi ina n-am féin.

Iarratais agus roghnúchán

Eolas faoi na teagascóirí

Dónal Ó Droighneáin, MA

Riachtanais agus measúnú

Feilfidh an cúrsa do dhaoine a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu agus fáil acu ar nasc Idirlín. Déantar measúnú ar obair na bhfoghlaimeoirí trí mharcanna a bhronnadh ar aistí, agus ar ghníomhaíochtaí leanúnacha ar líne a bhíonn ar siúl i rith na bliana (fóram plé an chúrsa mar shampla). Ní bhíonn aon scrúdú scríofa foirmiúil le déanamh don chúrsa seo.

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Ní gá duit aon eolas faoi leith a bheith agat ar an gCultúr Dúchais le páirt a ghlacadh sa chúrsa seo. Mar a luadh roimhe seo buntáiste a bheadh ann caighdeán maith Gaeilge a bheith agat (léamh na Gaeilge ach go háirithe) agus dar ndóigh mar gur ar an Idirlíon a mhúintear formhór an chúrsa bheadh sé tábhachtach go mbeadh fáil agat ar ríomhaire / an tIdirlíon.

Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

Dhá bhliain, páirtaimseartha

Dáta tosaithe

Meán Fómhair

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

25

Spriocdháta

Dáta tosaithe

Meán Fómhair

Leibhéal NFQ

7

Modh staidéir

Foghlaim chumaisc

Meáchan ECTS

30

Dámhachtain

Teastas/Dioplóma

Cód CAO

Cód PAC

Imlíne an chúrsa

Trí mhodúl in aghaidh na bliana a bhíonn le déanamh ag foghlaimeoirí mar a léirítear thíos.

Bliain 1    
Cúlra & Comhthéacs an Bhéaloidis
Léann an Bhéaloidis in Éirinn agus gnéithe éagsúla den bhéaloideas

Gnéithe de na hEalaíona Dúchais
Amhránaíocht, ceol & damhsa traidisiúnta

Deasghnátha agus Nósmhaireacht Thraidisiúnta
Tuiscintí & nósanna traidisiúnta bainteach le breith agus bás; féilte na bliana; leigheas traidisiúnta

Bliain 2
An Cultúr Ábhartha
Bealaí maireachtála agus ceirdeanna traidisiúnta


An tOsnádúr sa Bhéaloideas
Tuiscintí dúchasacha faoin ‘saol eile’ sa bhéaloideas & a dtábhacht sa phobal traidisiúnta


Seachadadh na nEalaíon Dúchasach
Fás agus forbairtí sna healaíona dúchasacha ó c. 1800 anall; ról na meán; cás-staidéir
    
Aicmí na nAmhrán
Na cineálacha difriúla amhrán traidisiúnta; tréithe, stíleanna agus téamaí

Nóta: A rogha trí mhodúl as na ceithre cinn thuas le piocadh ag rannpháirtithe

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Cé go bhfuil an cúrsa seo dírithe ar gach duine a bhfuil spéis acu san ábhar, bhainfeadh daoine atá ag obair nó ar mhaith leo oibriú i réimsí áirithe tairbhe as freisin, mar shampla:

  • Turasóireacht chultúrtha
  • Forbairt phobail
  • Ealaíona cruthaitheacha
  • Múinteoireacht

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€750 sa bhliain

Táillí: Teagasc

Táillí: Tobhach na mac léinn

Táillí: Neamh AE

Tuilleadh eolais

Dónal Ó Droighneáin,
Ionad an Acadaimh, Carna,
Co. na Gaillimhe,
Éire.

T: +353 91 494629
R: donal.odroighneain@oegaillimh.ie


Cad a deir ár mic léinn

Dáirine

Dáirine Ní Mheadhra |   Dioplóma sa Chultúr Dúchais, Corcaigh & Ceanada, 2014-16

Ba phléisiúr agus ba shásamh mór dom an Dioplóma sa Chultúr Dúchais a dhéanamh. Bhí saibhreas ár gcultúr dúchais, an amhránaíocht, an ceol agus an béaloideas, curtha inár láthair i mbealach ábhartha dúinn trí léachtaí, físeáin, agus taifeadtaí iontacha spéisiúla ar líne. Chomh maith leis sin bhí ceardlanna ‘beo’ i gConamara agus bhí an spreagadh ag baint leo. Bhí caighdeán agus fairsinge an eolais a bhí ar fáil thar barr agus bhí an fhoireann teagaisc an-chuidiúil go deo. Is tumadh iomlán é seo sa chultúr dúchais agus beidh iontas an tsaoil ort an bród a mhothóidh tú as ár n-oidhreacht ársa luachmhar!