Lógó Foras na GaeilgeLógó OÉG beag

Eolas maidir le scrúdú 2017 i gcomhair aistritheoirí nua

Am agus ionad

Beidh scrúdú an tSéala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí ar siúl Dé Sathairn, an 2 Nollaig 2017 in dhá ionad de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh:

•    Campas Chathair na Gaillimhe
•    Ionad na hOllscoile, Doirí Beaga, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall.

Is le haghaidh daoine nár bhain an Séala amach roimhe seo atá an scrúdú seo á chur ar siúl.

Seo a leanas clár ama an lae:

               10.30    Clárú
               11.00-13.00    Páipéar scrúdaithe 1
               14.30-16.30    Páipéar scrúdaithe 2

Cuirfear eolas mionsonraithe faoi na socruithe ar fáil ach a mbeidh na hiarratais ar fad próiseáilte againn.

Iarratas a dhéanamh

Más áil leat iarratas a dhéanamh, líon isteach an fhoirm iarratais leictreonach atá le fáil anseo.

Is iad na daoine is túisce a chuirfidh iarratas chugainn is túisce a dtabharfar áit dóibh.

Spriocdháta le haghaidh na n-iarratas

Glacfar le hiarratais ó 10.00am Dé Luain, an 6 Samhain 2017 go dtí 4.00pm Déardaoin, an 16 Samhain 2017. Ní mór an fhoirm iarratais agus an táille iomlán araon a bheith faighte againn faoi na dátaí cuí chun go mbeidh iarrthóir i dteideal an scrúdú a shuí.

Táille

€100 is ea táille an scrúdaithe. Féadfar an táille a íoc ach glaoch gutháin a chur ar + 353 (0)91 493368, 10:00−12:00 / 14.00−16:00 ó Luan go Déardaoin, chun íocaíocht a dhéanamh le cárta creidmheasa/dochair.

Ní mór an íocaíocht a bheith faighte againn laistigh de 48 uair an chloig ón am a seolfar an t-iarratas leictreonach chugainn, agus ar a dhéanaí faoi 4.00pm Déardaoin, an 16 Samhain 2017. Mura mbeidh íocaíocht faighte againn laistigh den tréimhse atá sonraithe, measfar go bhfuil an t-iarratas neamhbhailí. Ní ghlacfar le híocaíocht ach in airgeadra an euro.

Tarraingt siar ón scrúdú

Sa chás go gcuireann iarrthóir in iúl go bhfuil sé/sí ag tarraingt siar ón scrúdú faoin 24 Samhain 2017, aisíocfar €80 den táille iomlán leis an duine sin. Ní dhéanfar aon aisíoc i gcás iarrthóirí a tharraingíonn siar ón scrúdú tar éis an 24 Samhain 2017.

Clárú don scrúdú ar an láthair

Ní mór do gach iarrthóir clárú don scrúdú maidin an scrúdaithe, san ionad ina mbeidh an scrúdú ar siúl. Beidh fianaise aitheantais ar a mbeidh grianghraf de dhíth, agus glacfar leo seo a leanas mar fhianaise bhailí:

 • Pas
 • Ceadúnas Tiomána ó bhallstát den Aontas Eorpach
 • Cárta Seirbhísí Poiblí arna eisiúint ag Roinn Coimirce Sóisialaí na hÉireann
 • Cárta Aitheantais Toghcháin de chuid Thuaisceart Éireann
 • Cárta Aitheantais Náisiúnta ó bhallstát den Aontas Eorpach

Ní cheadófar d’aon iarrthóir tabhairt faoin scrúdú mura gcuirfidh sé/sí fianaise bhailí aitheantais i láthair.

Scrúdú ar ríomhaire

Is ar ríomhaire (amháin) a bheidh an scrúdú le déanamh. Is é Windows 10 an córas oibriúcháin a bheidh i bhfeidhm agus Microsoft Word 2013 nó 2016 an próiseálaí focal a bheidh in úsáid.

Féadfaidh tú úsáid a bhaint as na gnáthuirlisí leictreonacha teanga agus téarmaíochta a bhíonn in úsáid go coitianta ag aistritheoirí na Gaeilge – www.focloir.ie, www.tearma.ie, www.teanglann.ie, www.achtanna.ie etc.

Féadfaidh tú freisin Foclóir Gaeilge-Béarla Uí Dhónaill, Foclóir Béarla-Gaeilge de Bhaldraithe, Foclóir Póca an Ghúim agus foclóir Béarla a thabhairt i láthair. Fút féin a bheidh sé na foclóirí sin a thabhairt leat.

Ní ceadmhach aon chóras ríomhphoist, na meáin shóisialta, fóraim phlé ná aon seift eile a úsáid i rith an scrúdaithe chun teagmháil a dhéanamh le duine eile. Ní ceadmhach ach oiread úsáid a bhaint as aon chóras meaisínaistriúcháin (Google Translate etc.) ná as fón póca, táibléad leictreonach, iPad ná aon fhearas eile dá sórt.

Ní bheidh fáil ar aon bhogearra aistriúcháin ríomhchuidithe ar nós Trados Studio, memoQ, Wordfast ná ní bheidh priontáil ar fáil.

Tabharfar tuilleadh eolais i dtaobh na socruithe teicniúla ríomhaireachta mar aon le treoracha breise maidir le hiompraíocht sa scrúdú ach a mbeidh na hiarratais go léir faighte againn agus líon iomlán na n-iarrthóirí deimhnithe.

An Caighdeán Oifigiúil

Ní mór d’iarrthóirí a gcuid freagraí i nGaeilge a scríobh de réir Gramadach na Gaeilge – An Caighdeán Oifigiúil: an treoir le haghaidh scríbhneoireacht sa Ghaeilge (an dara cló, 2017)

Beifear ag súil le rialtacht sna freagraí ar cheisteanna an scrúdaithe; dá réir sin, i gcásanna ina dtugtar rogha sa Chaighdeán Oifigiúil, ní mór don iarrthóir cloí le nósmhaireachtaí rialta i gcomhthéacs na roghanna éagsúla atá ceadaithe.

Mar shampla, dá mbeidís seo thíos ag iarrthóir, chaillfí marcanna de bharr easpa rialtachta:
•    ‘a bheidh’ agus ‘a fheicfeas’ araon
•    ‘thugamar’ agus ‘rinne muid’ araon
•    ‘an lá ar rugadh mo mhac’ agus ‘an bhliain a chuaigh mé go Meiriceá’ araon

Leagan amach na bpáipéar scrúdaithe

Páipéar 1

 • Ceist 1: Buntéacs i mBéarla (c. 250 focal) a bhaineann le gnóthaí riaracháin nó stáit agus é le haistriú go Gaeilge.
 • Ceist 2: Buntéacs i mBéarla (c. 250 focal) – téacs faisnéiseach ginearálta don phobal (mar a bheadh i leabhrán eolais etc.) – le haistriú go Gaeilge.
 • Ceist 3: Comharthaí/fógraí poiblí: Deich gcinn de chomharthaí poiblí i mBéarla agus iad le haistriú go Gaeilge.

Páipéar 2

 • Ceist 1: Deich gcinn d’abairtí i mBéarla agus iad go léir le haistriú go Gaeilge. Tástáil ar phointí áirithe gramadaí/teanga a bheidh i gceist.
 • Ceist 2: Sliocht as saothar próis liteartha i mBéarla (c. 250 focal) agus é le haistriú go Gaeilge.
 • Ceist 3: Téacs cumarsáideach nó faisnéiseach ginearálta (c. 250 focal) i nGaeilge le haistriú go Béarla.

Féadfar páipéir scrúdaithe shamplacha a íoslódáil thíos:

Neamhainmníocht

I ngach aon chás, is ar bhonn neamhainmníochta a phléifidh na ceartaitheoirí leis an ábhar go léir atá siad a cheartú i.e. ní bheidh ainm an iarrthóra le feiceáil ar an bhfreagardhoiciméad agus is uimhir aitheantais amháin a bheidh le feiceáil ag na ceartaitheoirí.

Caighdeán pas agus toradh an scrúdaithe a chur in iúl

Ní mór 70% a ghnóthú sa scrúdú chun pas a fháil. Cuirfear toradh an scrúdaithe (pas nó teip) in iúl do na hiarrthóirí Dé Céadaoin, an 31 Eanáir 2018. Is ar an ríomhphost a sheolfar an toradh.

Achomharc

I gcás na n-iarrthóirí nach n-éireoidh leo pas a bhaint amach, tabharfar an deis dóibh achomharc a chlárú laistigh de 14 lá ón tráth a n-eiseofar na torthaí. Cuirfear aon achomharc faoi bhráid bhord achomhairc an tSéala agus beidh toradh an achomhairc le cur in iúl don iarrthóir taobh istigh de 21 lá ón dáta a gclárófar an t-achomharc.

Beidh táille €40 le híoc ag iarrthóir chun achomharc a chlárú, ach íocfar ar ais leis an iarrthóir an táille sin sa chás go n-éiríonn leis an achomharc.

Modh cumarsáide

Tríd an ríomhphost a dhéanfaidh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh teagmháil leis na hiarrthóirí. Tá de dhualgas ar na hiarrthóirí deimhin a dhéanamh de go bhfuil an seoladh ríomhphoist a chuireann siad ar fáil ag feidhmiú i gceart ar feadh thréimhse iomlán an phróisis.

Rúndacht agus cosaint sonraí

Cloífear leis na caighdeáin is airde amuigh i dtaca le sonraí agus eolas pearsanta na n-iarrthóirí a choinneáil faoi rún. Ní bhainfear aon úsáid as na sonraí pearsanta sin ach amháin chun críche reáchtáil an scrúdaithe.

Costais

Ar eagla na míthuisceana, faoi na hiarrthóirí féin a bheidh sé gach uile chostas − taisteal, cothabháil, lóistín etc. − a bhaineann lena bhfreastal ar an scrúdú a sheasamh. Ní bheidh Foras na Gaeilge ná Ollscoil na hÉireann, Gaillimh faoi dhliteanas i leith costas ar bith den sórt sin.

Eolas breise

Féadfar eolas breise a iarraidh ach ríomhphost a sheoladh chuig seala@oegaillimh.ie.

Tabharfar an t-eolas atá ar an suíomh seo cothrom le dáta de réir mar a ullmhófar eolas breise de bharr fiosruithe.