Cúrsa Gaeilge d’Ábhair Oidí 2020 - Foirm Iarratais

An Tréimhse Foghlama Gaeltachta 2
04 - 18 Aibreán 2020
Ní mór gach ceist a fhreagairt.
Ainm:
Sloinne:
Fear nó bean: Fear
Bean
Seoladh:
Eirchód:
Tá eolas faoin nasc seo maidir le conas leagan Gaeilge de do sheoladh a aimsiú: Seoladh Gaeilge (Eircode)
Dáta Breithe:
Fón:
Ríomhphost:
Cén coláiste oiliúna a bhfuil tú ag freastal air:
Cén cúrsa a bhfuil tú ag freastal air agus cén bhliain den chúrsa?
Cén tIonad Gaeltachta de chuid an Acadaimh a mbeidh tú ag freastal air:
Teagmhálaí i gcás éigeandála
Uimhir Ghutháin (Líne Thalún):
Uimhir Ghutháin (Fón Póca):
Gaol (m.sh. tuismitheoir, deartháir, cara):

1. Cén chaoi a gcuirfeá síos ar do chumas Gaeilge?

Lag        
Réasúnta Go maith 
An-mhaith
Líofa      
Tuiscint
Léitheoireacht
Labhairt
Scríobh

2. Céard iad na ceardlanna lae / na himeachtaí sóisialta oíche is mó a mbeadh spéis agat iontu?
(Liostaigh 1 – 6, 1 = an-spéis; 6 = gan mórán spéise)

Scoraíocht:
Damhsa ar an Sean-Nós/Céilí:
Ceardaíocht:
Tóraíocht Taisce:
Tráth na gCeisteanna Boird:
Na hEalaíona:
Aon mholadh eile?:
3. Aon fhadhbanna sláinte nó seanghortuithe a chuireann cosc ort a bheith páirteach in imeachtaí seach-churaclaim (spórt, drámaíocht, damhsa srl.)?
4. Ainm carad/cairde le bheith ar lóistín leat(luaigh dhá ainm ar a mhéid):
5. An bhfuil riachtanais speisialta bia agat?
Táillí Teagaisc agus Lóistín
€750.00*

*Mic Léinn na Gaeltachta: Beidh mic léinn na Gaeltachta in ann fanacht sa bhaile (más mian leo) agus taisteal chuig an gcúrsa gach lá. Íocfaidh siadsan táille €475.

Modh Íocaíochta
Le háit a chinntiú ar an gcúrsa, ní mór éarlais €200 a íoc roimh Dé Máirt, an 28 Eanáir 2020. Is féidir an éarlais a íoc le cárta creidmheasa (Visa/Mastercard) nó le cárta dochair (Visa Debit) ach glaoch orainn ag 091-494600/494612 le sonraí an chárta.

Beidh fuílleach na táille (€550) le híoc roimh Dé Máirt, an 25 Feabhra 2020.

Na Rialacha
  • Is cúrsa cónaithe é seo le haitheantas ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus tá sé éigeantach do na rannpháirtithe fanacht i lóistín de chuid an Acadaimh le linn an chúrsa.
  • Is Gaeilge amháin is ceadmhach do na mic léinn a labhairt le linn an chúrsa.
  • Is cóir do mhic léinn meas a léiriú ar mhuintir an tí, ar mhaoin an tí agus iad féin a iompar go béasach, múinte i gcónaí.
  • Níl sé ceadaithe deochanna meisciúla a thabhairt isteach ná a ól in aon cheann de na tithe lóistín.
  • Caithfidh gach mac léinn cloí le hamchlár an chúrsa agus freastal ar na himeachtaí ar fad a bheidh eagraithe le linn an chúrsa.
Cosaint Sonraí
Ní úsáidfear do chuid sonraí pearsanta ach amháin chun críche an chúrsa seo ar a bhfuil tú ag déanamh iarratais. Roinnfear na sonraí cuí le Roinn na Gaeltachta agus le do Bhean a Tí ach ní roinnfear do chuid sonraí le haon eagraíocht eile.