Cúrsa Gaeilge d’Ábhair Oidí 2019 - Foirm Iarratais

An Tréimhse Foghlama Gaeltachta
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Campas Phádraig MGO/Erasmus 2019
29 Lúnasa - 12 Meán Fómhair

Ainm:
Sloinne:
Fear nó bean: Fear
Bean
Seoladh:
Eirchód:
Tá eolas faoin nasc seo maidir le conas leagan Gaeilge de do sheoladh a aimsiú: Seoladh Gaeilge (Eircode)
Dáta Breithe:
Fón:
Ríomhphost:
Cén cúrsa Gaeltachta de chuid an Acadaimh a mbeidh tú ag freastal air?
Gaoth Dobhair Tréimhse Foghlama 1(MGO 1 / B.Oid. 1)

An Cheathrú Rua Tréimhse Foghlama 2(MGO 2 / B.Oid. 3 Erasmus)
Teagmhálaí i gcás éigeandála
Uimhir Ghutháin (Líne Thalún):
Uimhir Ghutháin (Fón Póca):
Gaol (m.sh. tuismitheoir, deartháir, cara):


1. Cén chaoi a gcuirfeá síos ar do chumas Gaeilge?

Lag        
Réasúnta Go maith 
An-mhaith
Líofa      
Tuiscint
Léitheoireacht
Labhairt
Scríobh


2. Céard iad na ceardlanna lae / na himeachtaí sóisialta oíche is mó a mbeadh spéis agat iontu?
(Liostaigh 1 – 6, 1 = an-spéis; 6 = gan mórán spéise)

Scoraíocht:
Damhsa ar an Sean-Nós/Céilí:
Ceardaíocht:
Tóraíocht Taisce:
Tráth na gCeisteanna Boird:
Na hEalaíona:
Aon mholadh eile?:
3. Ainm carad/cairde le bheith ar lóistín leat:
4. An bhfuil riachtanais speisialta bia agat?
Táillí Teagaisc agus Lóistín
€750.00*

*Mic Léinn na Gaeltachta: Beidh mic léinn na Gaeltachta in ann fanacht sa bhaile (más mian leo) agus taisteal chuig an gcúrsa gach lá. Íocfaidh siadsan táille €475.

Modh Íocaíochta
Le háit a chinntiú ar an gcúrsa, ní mór an táille iomlán €750(€475) a íoc roimh an Déardaoin, 25 Iúil 2019. Is féidir an táille a íoc le cárta creidmheasa (Visa/Mastercard) nó le cárta dochair (Visa Debit) ach glaoch orainn ag 091-494600/ 494612 le sonraí an chárta.

Na Rialacha
  • Is cúrsa cónaithe é seo le haitheantas ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus tá sé éigeantach do na rannpháirtithe fanacht i lóistín de chuid an Acadaimh le linn an chúrsa.
  • Is Gaeilge amháin is ceadmhach do na mic léinn a labhairt le linn an chúrsa.
  • Is cóir do mhic léinn meas a léiriú ar mhuintir an tí, ar mhaoin an tí agus iad féin a iompar go béasach, múinte i gcónaí.
  • Níl sé ceadaithe deochanna meisciúla a thabhairt isteach ná a ól in aon cheann de na tithe lóistín.
  • Caithfidh gach mac léinn cloí le hamchlár an chúrsa agus freastal ar na himeachtaí ar fad a bheidh eagraithe le linn an chúrsa.
Cosaint Sonraí
Ní úsáidfear do chuid sonraí pearsanta ach amháin chun críche an chúrsa seo ar a bhfuil tú ag déanamh iarratais. Roinnfear na sonraí cuí le Roinn na Gaeltachta agus le do Bhean a Tí ach ní roinnfear do chuid sonraí le haon eagraíocht eile.