Cúrsa sa Saibhreas Teanga (2018)

Is cúis dóchais dúinn go bhfuil an Ghaeilge fós beo beathach sa Ghaeltacht agus í á labhairt ag scoth na gcainteoirí. Chuige sin, tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag eagrú cúrsa seachtaine atá dírithe ar shaibhreas agus ar shaíocht na Gaeilge i nGaeltacht Chonamara. Beidh an bhéim ar nádúr na Gaeilge – stór focal, nathanna agus leaganacha cainte dúchasacha, dul na Gaeilge, tráthúlacht agus deisbhéalaíocht, na canúintí, scileanna aistriúcháin agus cruinneas teanga. Beidh scoth na gcainteoirí agus na dteagascóirí ag roinnt a gcuid eolais le rannpháirtithe an chúrsa agus beidh neart deiseanna ann cur agus cúiteamh a dhéanamh faoi chúrsaí foclóra, foghraíochta, nádúr na teanga agus go leor eile!

D’fheilfeadh sé seo do dhaoine

  • a bhfuil Gaeilge mhaith acu agus cleachtadh acu ar í a labhairt
  • a rinne an Dioplóma sa Ghaeilge, céim sa Ghaeilge nó a bhain amach cáilíocht acadúil sa Ghaeilge
  • atá ag múineadh
  • atá ag obair sna meáin chumarsáide
  • a bhfuil suim acu sna canúintí
  • a bhfuil leaganacha cainte agus nathanna dúchasacha ligthe i ndearmad acu
  • a airíonn go bhfuil an iomarca Béarlachais trína gcuid cainte
  • atá ag tógáil a gclann le Gaeilge agus ar mhaith leo go mbeadh canúint na háite agus Gaeilge nádúrtha ag a gcuid gasúr

NB: Ní fheilfeadh an cúrsa seo do dhaoine atá fós ag foghlaim na teanga

Dátaí: 25 - 29 Meitheamh 2018

Táillí Teagaisc & Táillí Lóistín

Táille Teagaisc: €260.00 

Táille Lóistín (Lánlóistín):

  • Seomra singil: €280.00
  • Seomra roinnte (ag roinnt le duine amháin eile): €205.00

Tá lóistín ar fáil ó thráthnóna Dé Domhnaigh (suipéar san áireamh) go dtí tráthnóna Aoine (lón san áireamh).

Déan Iarratas

Tuilleadh eolais

An Rúnaí
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
An Cheathrú Rua,
Co. na Gaillimhe

T: +353 91 494600
R: cursaigaeilge@oegaillimh.ie

Cúrsa sa Saibhreas Teanga, Acadamh na hOllscolaíochta,
An Cheathrú Rua
25 - 29 Meitheamh 2018


   
* Eolas riachtanach 
*Sloinne :
*Ainm :
*Seoladh :
*Fón :
*Ríomhphost :
*Náisiúntacht :
Slí Bheatha :
*Inscne : Bean Fear
*Aoisghrúpa :

Táillí Teagaisc & Táillí Lóistín

Táille Teagaisc: €260.00
Lánlóistín: Seomra singil €280.00; Seomra dúbailte (ag roinnt le duine amháin eile) €205.00 (Tá lóistín ar fáil ó thráthnóna Dé Domhnaigh (suipéar san áireamh go dtí tráthnóna Aoine, lón san áireamh)


*Ar mhaith leat lóistín a chur in áirithe le comhluadar lánGhaelach?:
*Roghnaigh an cineál lóistín gur mhaith leat:
An bhfuil riachtanais speisialta bia agat?
Do you have any special dietary requirements?:


*An mbeidh gluaisteán agat? Will you have your own transport? Beidh
Ní bheidh

Cumas Teanga

*Ní fheilfeadh an cúrsa seo foghlaimeoirí. Tá sé dírithe ar dhaoine a bhfuil cumas an-ard acu sa teanga. Le cinntiú go mbainfeá lántairbhe as an gcúrsa, bheimis buíoch dá ndéanfá cur síos anseo ar an gcúlra Gaeilge atá agat. D’fhéadfá líofacht sa teanga, cáilíochtaí, fostaíocht agus aon eolas ábhartha eile a lua anseo.

 
Clár an Chúrsa

Céard ba mhaith leat a fheiceáil ar chlár an chúrsa?
(Liostaigh 1 – 7, 1 = an-spéis; 7 = gan mórán spéise)

Téarmaí agus nathanna cainte dúchasacha:
Dul na Gaeilge / Conas an Béarlachas a sheachaint:
Canúint & Foghraíocht Chonamara:
Seisiúin cheisteanna & freagraí le cainteoirí dúchasacha:
Giotaí litríochta:
Ábhar cartlainne a léiríonn saibhreas na cainte:
Cleachtaí Aistriúcháin :
Aon mholadh eile?:


Cár chuala tú faoi na cúrsaí seo? 

Fógra Raidió  Fógra Nuachtáin  Focal Béil  Suíomh Idirlín  Eile 
Má chliceáil tú "Eile", déan cur síos le'd thoil :