Forléargas ar an gCúrsa

 • Dioplóma sa Ghaeilge (Ollscoil na hÉireann, Gaillimh)
 • Scileanna cruinnscríbhneoireachta na Gaeilge
 • An Ríomhaireacht agus an Teicneolaíocht

 Aidhmeanna agus Cuspóirí 

 • Oideachas athdheise a chur ar fáil do réimse leathan iarrthóirí le cúlraí éagsúla
 • Scileanna labhartha agus scríofa sa Ghaeilge a thabhairt do na hiarrthóirí a chuirfidh ar a gcumas a ngnó gairmiúil a dhéanamh go héifeachtach trí Ghaeilge
 • Cur le cumas na n-iarrthóirí an Ghaeilge a shealbhú sa tslí go mbeidh siad inniúil ar chumarsáid éifeachtach a dhéanamh sa teanga
 • Léargas a thabhairt do na hiarrthóirí ar chultúr agus ar shaíocht Ghaelach na hÉireann
 • Meon dearfach i leith na Gaeilge a chothú sna hiarrthóirí a neartóidh a n-iompar Gaeilge sa saol mór
 • Tuiscint a chothú sna hiarrthóirí ar Cheart na Gaeilge
 • Cur le féinmhuinín na n-iarrthóirí le cur ar a gcumas obair a aimsiú i réimse na nua-theicneolaíochta in oifig nó a comhionann

Urraíocht

Bord Oideachais agus Oiliúna Gaillimh agus Ros Comáin – íoctar liúntas leis na mic léinn.

Ionad an chúrsa

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
An Cheathrú Rua,
Co. na Gaillimhe.

Iarratais agus roghnúchán

Eolas faoi na teagascóirí

Riachtanais agus measúnú

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Pas i scrúdú ardleibhéal Gaeilge na hArdteistiméireachta agus / nó caighdeán réasúnta maith bainte amach i scríobh agus i labhairt na Gaeilge agus caighdeán a shásaíonn na critéir atá socraithe ag Stiúrthóir Acadúil an Chúrsa. Ní mór do gach iarrthóir Triail Socrúcháin Teanga a sheasamh.

Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

Cúrsa lánaimseartha 6 mhí (mí taithí oibre san áireamh)

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2017

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

20

Spriocdháta

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2017

Leibhéal NFQ

5

Modh staidéir

Meáchan ECTS

30

Dámhachtain

Dioplóma sa Ghaeilge – OÉ Gaillimh
Teastas MOS - Speisialtóir Microsoft Office i Word, Excel, Access agus Powerpoint

Cód CAO

Cód PAC

Imlíne an chúrsa

Gaeilge Ríomhaireacht
Cuirfear béim ar leith ar chruinnscríobh na Gaeilge agus beidh bunús na gramadaí mar dhlúthchuid den chúrsa seo. Beidh béim chomh maith ar chumas labhartha Gaeilge an mhic léinn. Bronnfar Dioplóma sa Ghaeilge ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ar chríoch an chúrsa ach na torthaí cuí a bhaint amach. Tabharfar eolas cuimsitheach faoi ghnéithe ar leith den ríomhaireacht ina measc:
 • Teastas MOS: Word, Excel, Access, Powerpoint 
 • An tIdirlíon srl.
 • Scileanna Clóscríbhneoireachta
Scileanna Oifige & Riaracháin Éifeacht Phearsanta
 • Scileanna cur i láthair / cinnireachta
 • Bainistiú Comhad
 • Litreacha, preasráitis, meamraim 7rl
 • Scileanna scríbhneoireachta

 

 

 

 

Réiteofar an mac léinn don saol oibre:

 • Cuirfear béim ar iompar agus teacht i láthair gairmiúil
 • Tabharfar tuiscint agus léargas don mhac léinn ar bhealaí éifeachtúla le teagmháil a dhéanamh leis an bpobal le grúpaí / coistí nó le daoine aonaracha
 • Cuirfear oiliúint ar an mac léinn chun scileanna agallaimh a shealbhú
 • Cuirfear oiliúint ar an mac léinn chun cuntas gairmiúil a chur i láthair an fhostóra, CV, litreacha iarratais/molta
Scileanna Clóscríbhneoireachta Taithí Oibre
Cuirfear deis ar fáil don mhac léinn chun scileanna clóscríbhneoireachta a fhoghlaim agus a threisiú. Cuirfear béim faoi leith ar luas cruinn clóscríbhneoireachta Gaeilge an mhic léinn. Beidh taithí oibre míosa i gcuideachta ghairmiúil sa Ghaeltacht mar chuid lárnach den chúrsa agus beidh an taithí oibre seo le comhlíonadh ag gach mac léinn. Beidh deis ag an mac léinn na scileanna atá sealbhaithe le linn an chúrsa a chleachtadh agus a thabhairt chun foirfeachta.

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

 • RTÉ Raidió na Gaeltachta
 • TG4
 • Údarás na Gaeltachta
 • Roinn na Gaeltachta
 • Institiúidí oideachais eile
 • Comharchumainn
 • Coistí pobail

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

Táillí: Teagasc

Táillí: Tobhach na mac léinn

Táillí: Neamh AE

Níl aon táille ag baint leis an gcúrsa seo.

Tuilleadh eolais

Michael Bharry Ó Flatharta,
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
An Cheathrú Rua,
Co. na Gaillimhe.

T: + 353 91 494603
R: michael.bharry@oegaillimh.ie

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ag úsáid an fhoirm iarratais ar líne anseo.