Tréimhsí Foghlama Gaeltachta in Ionaid an Acadaimh (Hibernia 2020)

Ionad: Gaoth Dobhair, 27 Meitheamh - 11 Iúil 2020 – gach eolas le fáil ag 091 494660

Ionad: An Cheathrú Rua, 26 Meitheamh - 10 Iúil 2020 – gach eolas le fáil ag 091 494600/494612

Ionad: Carna, 25 Meitheamh - 9 Iúil 2020 - gach eolas le fáil ag 091 494656

An Tréimhse Foghlama Gaeltachta

Cé muid féin?

Is Acadamh lán-Ghaeilge muid atá ag feidhmiú faoi choimirce Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus freagracht orainn cúrsaí Gaeilge agus cláir léinn trí Ghaeilge a fhorbairt agus a sholáthar. 

Cá bhfuilimid lonnaithe?

Tá sé d’ádh orainn go bhfuil ár nIonaid Ghaeltachta lonnaithe sna ceantair is láidre Gaeilge sa tír. Táimid i lár shráidbhaile na Ceathrún Rua, i gcroílár Iorras Aithneach i gCarna agus ar an Screabán i nGaoth Dobhair. Tá scoth na n-áiseanna teagaisc sna hIonaid, seomraí ranga ilchuspóireacha le WiFi, seomraí staidéir, cláir bhána idirghníomhacha, ríomhlanna nua-aimseartha, leabharlann, seomraí iarléirithe teilifíse agus eagarthóireachta.
Tréimhse Foghlama Ábhar Oidí

Cé air a bhfuil an cúrsa dírithe?

Tá an cúrsa seo dírithe ar ábhar oidí atá ag freastal ar chúrsa éigeantach Gaeltachta chun coinníollacha a n-oiliúna mar mhúinteoirí bunscoile a chomhlíonadh.

 Siollabas an Chúrsa

Siollabais Oifigiúla - Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht
Lámhleabhar Gaeilge / Béarla

Torthaí Foghlama
 • Cur le cumas na mac léinn an Ghaeilge a shealbhú de réir a n-acmhainne d’fhonn a ngnó gairmiúil a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.
 • Tuiscint a chothú iontu ar Cheart na Gaeilge.
 • Oiliúint phraiticiúil a thabhairt dóibh i gcruthú acmhainní teagaisc a bheadh oiriúnach don seomra ranga bunscoile.
 • Meon dearfach i leith na Gaeilge a chothú iontu a rachaidh i bhfeidhm ar a n-iompar teanga.
 • Léargas a thabhairt dóibh ar éagsúlacht shaol na Gaeltachta idir theanga, litríocht, oidhreacht agus chultúr
Modúil an chúrsa
 • Ceartúsáid na Gaeilge idir Labhairt & Scríobh
 • An Ghaeilge ar líne
 • Gaeilge na Gaeltachta
 • An Fillteán Foghlama
 • Ceardlanna drámaíochta, ealaíne, ceardaíochta, damhsa,
  spóirt, eolaíochta, ceoil
 • Acmhainní Cruthaitheacha do mhúineadh na Gaeilge
Imeachtaí seach-churaclaim
 • Siúlóidí dúlra agus tóraíochtaí taisce & oidhreachta
 • Seisiúin scéalaíochta, scoraíochta, amhránaíochta, cheoil
 • Céilithe, drumadóireacht
 • Tráth na gCeisteanna Boird
Táillí Teagaisc agus Lóistín
€750* SUSI (Gaeilge / Béarla)

* Mic Léinn na Gaeltachta: Beidh mic léinn na Gaeltachta in ann fanacht sa bhaile (más mian leo) agus taisteal chuig an gcúrsa gach lá. Íocfaidh siadsan táille €475.
Modh Íocaíochta
Le háit a chinntiú ar an gcúrsa, ní mór éarlais €200 a íoc ar líne le cárta creidmheasa nó cárta dochair(Visa/Mastercard/Debit) ar/roimh Dé Máirt, 7 Aibreán 2020. Beidh fuílleach na táille (€550.00) le híoc ar líne ar/roimh Dé Máirt, 5 Bealtaine 2020.
Rialacha
 • Is cúrsa cónaithe é seo le haitheantas ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus tá sé éigeantach do na rannpháirtithe fanacht i lóistín de chuid an Acadaimh le linn an chúrsa.
 • Is Gaeilge amháin is ceadmhach do na mic léinn a labhairt le linn an chúrsa.
 • Is cóir do mhic léinn meas a léiriú ar mhuintir an tí, ar mhaoin an tí agus iad féin a iompar go béasach, múinte i gcónaí.
 • Níl sé ceadaithe deochanna meisciúla a thabhairt isteach ná a ól in aon cheann de na tithe lóistín.
 • Caithfidh gach mac léinn cloí le hamchlár an chúrsa agus freastal ar na himeachtaí ar fad a bheidh eagraithe le linn an chúrsa.
Cosaint Sonraí
Nuair a chláraíonn tú ar chúrsa an Acadaimh, tugann tú cead dúinn do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil mar atá leagtha amach i bPolasaí Cosanta Sonraí an Acadaimh.
Foirm Iarratais
Tá foirm iarratais ar líne ar fáil ag an nasc seo.


Íoslódálacha

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) PDF (3.2 MB)

 • Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin)

  Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin) PDF (761 KB)

 • MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin)

  MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) PDF (2.4 MB)

 • Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

  Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach PDF (601 KB)

 • An Dioplóma sa Ghaeilge

  An Dioplóma sa Ghaeilge PDF (4.4 MB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) PDF (544 KB)

 • Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí

  Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí PDF (430 MB)

 • Dioplóma sa Chultúr Dúchais

  Dioplóma sa Chultúr Dúchais PDF (2.2 MB)

 • Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga

  Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga PDF (3.6 MB)

 • International Students

  International Students PDF (512 KB)

 • Ranganna Foirne

  Ranganna Foirne PDF (784 KB)

 • BA (Gaeilge Fheidhmeach)

  BA (Gaeilge Fheidhmeach) PDF (170 KB)

 • Ábhair Oidí 2020

  Ábhair Oidí 2020 PDF (1.2 MB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid) PDF (1.1 MB)

 • Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO])

  Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO]) PDF (711 KB)

 • Dioplóma i bhForbairt Gréasáin

  Dioplóma i bhForbairt Gréasáin PDF (2.6 MB)