An Tréimhse Foghlama Gaeltachta (30 Lúnasa - 13 Meán Fómhair 2018)

Déan Iarratas

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Campas Phádraig MGO/Erasmus 2018

An Tréimhse Foghlama Gaeltachta (30 Lúnasa - 13 Meán Fómhair)

An Tréimhse Foghlama Gaeltachta

 • Tá bróisiúr faoin Tréimhse Foghlama Gaeltachta le fáil ag bun an leathanaigh seo faoi 'Íoslódálacha'.
 • Tá foirm iarratais ar líne ar fáil anseo.
Cé muid féin?

Is Acadamh lán-Ghaeilge muid atá ag feidhmiú faoi choimirce Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus freagracht orainn cúrsaí Gaeilge agus cláir léinn trí Ghaeilge a fhorbairt agus a sholáthar.

Cá bhfuilimid lonnaithe?

Tá sé d’ádh orainn go bhfuil ár nIonaid Ghaeltachta lonnaithe sna ceantair is láidre Gaeilge sa tír. Táimid i lár shráidbhaile na Ceathrún Rua, i gcroílár Iorras Aithneach i gCarna agus ar an Screabán i nGaoth Dobhair. Tá scoth na n-áiseanna teagaisc sna hIonaid, seomraí ranga ilchuspóireacha le WiFi, seomraí staidéir, cláir bhána idirghníomhacha, ríomhlanna nua-aimseartha, leabharlann, seomraí iarléirithe teilifíse agus eagarthóireachta.

Tréimhse Foghlama Ábhar Oidí

Cé air a bhfuil an cúrsa dírithe?

Tá an cúrsa seo dírithe ar ábhair oidí atá ag freastal ar chúrsa éigeantach Gaeltachta chun coinníollacha a n-oiliúna mar mhúinteoirí bunscoile a chomhlíonadh.

Siollabas an Chúrsa

Siollabas don Chéad Tréimhse Foghlama Gaeltachta
Siollabas don Dara Tréimhse Foghlama Gaeltachta.
Lámhleabhar Gaeilge / Béarla

Torthaí Foghlama
 • Cur le cumas na mac léinn an Ghaeilge a shealbhú de réir a n-acmhainne d’fhonn a ngnó gairmiúil a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.
 • Tuiscint a chothú iontu ar Cheart na Gaeilge.
 • Oiliúint phraiticiúil a thabhairt dóibh i gcruthú acmhainní teagaisc a bheadh oiriúnach don seomra ranga bunscoile.
 • Meon dearfach i leith na Gaeilge a chothú iontu a rachaidh i bhfeidhm ar a n-iompar teanga.
 • Léargas a thabhairt dóibh ar éagsúlacht shaol na Gaeltachta idir theanga, litríocht, oidhreacht agus chultúr
Modúil an chúrsa
 • Ceartúsáid na Gaeilge idir Labhairt & Scríobh
 • An Ghaeilge ar líne
 • Gaeilge na Gaeltachta
 • An Fillteán Foghlama
 • Ceardlanna drámaíochta, ealaíne, ceardaíochta, damhsa,
  spóirt, eolaíochta, ceoil
 • Acmhainní Cruthaitheacha do mhúineadh na Gaeilge
Imeachtaí seach-churaclaim
 • Siúlóidí dúlra agus tóraíochtaí taisce & oidhreachta
 • Seisiúin scéalaíochta, scoraíochta, amhránaíochta, cheoil
 • Céilithe, drumadóireacht
 • Tráth na gCeisteanna Boird
Táillí Teagaisc agus Lóistín

€750* SUSI (Gaeilge / Béarla)

* Mic Léinn na Gaeltachta: Beidh mic léinn na Gaeltachta in ann fanacht sa bhaile (más mian leo) agus taisteal chuig an gcúrsa gach lá. Íocfaidh siadsan táille €475.

Modh Íocaíochta

Le háit a chinntiú ar an gcúrsa, ní mór an táille iomlán €750(€475) a íoc roimh Dé Luan, an 30 Iúil 2018.

Is féidir an táille a íoc le cárta creidmheasa (Visa/Mastercard) nó le cárta dochair (Visa Debit) ach glaoch orainn ag 091-494600/ 494612 le sonraí an chárta.

Tuilleadh eolais
An Rúnaí
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe.
 
T: +353 91 494600 / 494612
R: cursaigaeilge@oegaillimh.ie
Foirm iarratais ar líne: Cliceáil anseo